PL EN


2016 | 284 | 41-50
Article title

Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych

Content
Title variants
EN
The quality of information on the financial standing of business entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga kompleksowych i rzetelnych informacji o funkcjonowaniu jednostek gospodarczych, ich sytuacji finansowej, zmiennych warunkach działania. Celem artykułu jest przeprowadzenie rozważań z zakresu jakości informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych i wykazaniem różnicy między pojmowaniem jakości i użyteczności informacji. W procesie wnioskowania podkreślono, że o ile można zastosować pojęcie jakości do sprawozdań finansowych, o tyle w odniesieniu do informacji finansowych należy mówić o ich użyteczności, która nie ogranicza się do wskazania cech jakościowych użytecznej informacji finansowej. Realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej.
EN
Economic decision-making requires comprehensive and reliable information on the functioning of business entities, their financial standing and the changing conditions of their environment. The purpose of this article is to elaborate on the quality of information on the financial standing of business entities, with a particular emphasis put on the financial information and with a demonstration of the difference between understanding the quality and usefulness of information. In the reasoning process it was highlighted that whereas the concept of quality can be applied to the financial statements, in regard to the financial information it is its usefulness that should be taken into consideration, as it is not limited to indicating the qualitative characteristics of any useful financial information only. Implementation of the article's purpose required the use of the method of descriptive, comparative and critical analysis.
Year
Volume
284
Pages
41-50
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Accountants for Business (2014), Understanding Investors: Directions for Corporate Reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, June.
 • Błażyńska J. (2014), Informacja finansowa w społeczeństwie informacyjnym [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość a sprawozdawczość finansowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 69, Szczecin, s. 157-165.
 • Błażyńska J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Borowiecki R., Czekaj J. (2010), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa (2013), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE, Dz.U. L 182/19 z dnia 29 czerwca 2013 r.
 • MSSF (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, część A, Warszawa.
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Raport Bangemanna (1994), Europe and the Global Information socjety. Recommendations on the European Council, Innovatia documentation.
 • Savolainen R. (2008), Source Preferences in the Context of Seeking Problem - specific Information, "Information Processing and Management", Vol. 44, No. 1, s. 274-293.
 • Seidler J. (1983), Nauka informacji: podstawy, modele źródeł I wstępne przetwarzanie informacji, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Stefanowicz B. (2010), Informacja, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; http://www.umwd. dolnyslask.pl/fileadmin/ user_upload/spoleczenstwo_ informacyjne/dokumenty/ Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_ Informacyjnego_w_Polsce.pdf (dostęp: 3.03.2014).
 • Taylor A. (2012), User Relevance Criteria Choices and the Information Search Process, Information Processing and Management, Vol. 48, No. 1, s. 136-153.
 • Wiener N. (1961), Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fa1d4374-7e2a-4e15-9dc6-99aee2908c5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.