Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 80-90

Article title

Przesłanki podejmowania współpracy publiczno-prywatnej w kontekście uwarunkowań realizacji projektów w formule PPP

Authors

Content

Title variants

EN
Reasons of public-private cooperation in the context of conditioning for PPP project implementation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza korelacji pomiędzy przesłankami podejmowania współpracy publiczno-prywatnej a uwarunkowaniami realizacji projektów w formule PPP. Literatura przedmiotu wskazuje szerokie spektrum determinant wyboru PPP w podejmowaniu projektów inwestycyjnych przez sektor publiczny. Wiedza na temat determinant pozwala na eliminację kluczowych barier rozwoju, a także na tworzenie odpowiednich regulacji prawnych dedykowanych PPP. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dużą liczbę determinant podejmowania współpracy w formule PPP, które są w dominującym zakresie (przez swą mnogość) słabo skorelowane z badanymi uwarunkowaniami realizacji projektów w tej formule.
EN
The aim of the article is analysis of the relation between the premises of undertaking public-private cooperation and the conditions for the implementation of PPP projects. The literature on the subject indicates a wide spectrum of determinants in PPP selection in the implementation of investment projects by the public sector. Knowledge about determinants allows for the elimination of key development barriers, as well as the creation of appropriate legal regulations, public institutions dedicated to PPP, promotion of the partnership by the government among administration employees. The results of the conducted research indicate a large number of determinants of cooperation in PPP, which are in the dominant range (by their multitude) poorly correlated with the researched conditions for the implementation of projects in this formula.

Year

Volume

382

Pages

80-90

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Atmo G., Colin D. (2014), Improving Investment Sustainability for PPP Power Projects in Emerging Economies: Value for Money Framework, „Built Environment Project and Asset Management”, Vol. 4.4, s. 331-335.
 • Badi S., Pryke S. (2014), Risk Allocation and Sustainable Energy Innovation (SEI) in Complex Public-sector Procurement: The Case of the UK’s Private Finance Initiative (PFI) School Projects, Proceedings of EURAM 2014. European Academy of Management (EURAM): Valencia, Spain.
 • Ball R., Heafey M., King D. (2001), Private Finance Initiative – A Good Deal for the Public Purse or a Drain on Future Generations? „Policy & Politics”, Vol. 29, No. 1, January, s. 95-108.
 • Barlow J., Köberle-Gaiser M. (2008), The Private Finance Initiative, Project Form and Design Innovation The UK’s Hospitals Programme, „Research Policy”, Vol. 37, Iss. 8, s. 1392-1402.
 • Biginas K., Sindakis S. (2015), Innovation through Public-Private Partnerships in the Greek Healthcare Sector: How Is It Achieved and What Is the Current Situation in Greece? „Innovation Journal”, Vol. 20, Iss. 1, s. 1-11.
 • Boivard T. (2004), Public-Private Partnerships: From Contested Concepts to Prevalent Practice, „International Review of Administrative Sciences”, Vol. 70, No. 2, June, s. 199-215.
 • Cheung E., Chan A., Kajewski S. (2009), Reasons for Implementing Public Private Partnership Projects: Perspectives from Hong Kong, Australian and British Practitioners, „Journal of Property Investment and Finance”, 27(1), s. 81-95.
 • Cieślak R., Korbus B. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne. Od pomysłu do wyboru partnera prywatnego, Warszawa.
 • Hardcastle C., Beckb M., Chinyioc E., Asenovab D. (2003), Achieving Best Value in Private Finance Initiative Project Procurement, „Construction Management and Economics”, Vol. 21, Iss. 5, s. 461-470.
 • Hodge G., Greve A. (2007), Public-Private Partnerships: An International Performance Review, „Public Administration Review”, Vol. 67.3, s. 545-558.
 • Ismail S., Haris F. (2014), Rationales for Public Private Partnership (PPP) Implementation in Malaysia, „Journal of Financial Management of Property and Construction”, Vol. 19, Iss. 3, s. 188-201.
 • Ke Y., Wang S., Chan A.P. (2010), Risk Allocation in Public-Private Partnership Infrastructure Projects: Comparative Study, “Journal of Infrastructure Systems”, Vol. 16, Iss. 4, s. 123-142.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2008), Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego, PPP Instytut, Uniwersytet Warszawski.
 • Martin M., Arie H. (2012), Public-Private Partnership in Global Health: Dressing Issues of Public Accountability, Risk Management and Governance, „Public Administration Quarterly”, Vol. 36.2, s. 189-237.
 • McQuaid R.W., Scherrer W. (2010), Changing Reasons for Public Private Partnerships (PPPs), „Public Money & Management”, Vol. 30, Iss. 1, s. 27-34.
 • Petratos P. (2005), Does the Private Finance Initiative Promote Innovation in Health Care? The Case of the British National Health Service? „Journal of Medicine and Philosophy”, Vol. 30(6), s. 627-642.
 • Ramesh N., Madhuchhanda M. (2014), Explanation of Public Private Partnership (PPP) Outcomes in E-Government − A Social Capital Perspective, 47th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Roumboutsos A., Saussier S. (2014), Public-private Partnerships and Investments in Innovation: The Influence of the Contractual Arrangement, „Construction Management & Economics”, Vol. 32, Iss. 4, s. 349-361
 • Sawicki T. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych. Szanse i zagrożenia. Dostępność finansowania długoterminowego dla projektów PPP, „Studia BAS”, nr 3(39), s. 159-180.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 696).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 113).
 • Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).
 • Węgrzyn J. (2013), Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego – analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 913, s. 125-136.
 • Zou P., Wang S. (2008), A Life-cycle Risk Management Framework for PPP Infrastructure Project, „Journal of Financial Management of Property and Construction”, 13.2, s. 123-142.
 • [www 1] www.ppp.gov.pl (dostęp: 21.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fb0608dd-18e2-4409-8766-831c99a6bbba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.