PL EN


2016 | 271 | 55-65
Article title

Cele i narzędzia współpracy nauka-biznes w dokumentach strategicznych UE i Polski

Content
Title variants
EN
Objectives and tools of industry-science cooperation in the EU and Polish strategic documents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współpraca nauki i biznesu jest obecnie uważana za jedno z kluczowych narzędzi służących podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarek narodowych. Rozwój współpracy sektora nauki i biznesu wydaje się szczególnie istotny dla Polski, która wskaźnikami w zakresie innowacyjności gospodarki znacząco odbiega od większości gospodarek UE. Celem artykułu jest przegląd dokumentów strategicznych na poziomie UE, a także na poziomie krajowym w Polsce z lat 2010-2015 pod kątem celów i narzędzi współpracy biznesu z sektorem naukowym.
EN
Industry-science cooperation is considered to be one of the key measures to strengthen innovativeness and competitiveness of national economies. Fostering industry- science linkages seems particularly important for Poland that is lagging behind most EU member states in terms of innovation indicators. The aim of the paper is to review the strategic documents at the EU and at the national level in Poland (from the period 2010-2015) in terms of objectives and tools of industry-science cooperation. The conclusions from this review refer to their implementation in business practice.
Year
Volume
271
Pages
55-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Europeistyki
References
 • Archibugi D., Lunbvall B. (2001), The Globalising Learning Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Bercovitz J., Feldmann M. (2006), Entrepreneurial Universities and Technology Transfer: A Conceptual Framework for Understanding Knowledge-based Economic Development, "Journal of Technology Transfer", Vol. 31.1, s. 175-188.
 • Davey T., Galan-Muros V., Meerman A., Kusio T. (2013), The State of Universitybusiness Cooperation in Poland, Science-to-Business Marketing research Centre, apprimo, UIIN.
 • Etzkowitz H. (2008), The Triple Helix. University-industry-government Innovation in Action, Routledge, New York.
 • European Commission, 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/ growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf (dostęp: 27.08.2015).
 • Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011, http://polskiwroclaw.pl/ upload/Raport_final.pdf (dostęp: 27.08.2015).
 • Inzelt A. (2004), The Evolution of University-industry-government Relationships During Transition, "Research Policy", Vol. 33.6-7, s. 975-995.
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020.
 • Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, 2011.
 • Krajowy Program Reform. Aktualizacja 2015/2016, przyjęty przez Radę Ministrów 28.04.2015 r.
 • Lundvall B.A. (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishing, London.
 • Mamica Ł. (2007), Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • OECD (2002), Benchmarking Industry-science Relationships, OECD Publications, Paris.
 • Olechnicka A. (2012), Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (2014), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Ramos-Vielba I., Fernadez-Esquinas M., Espinosa-de-los-Monteros E. (2010), Measuring University-industry Collaboration in a Regional Innovation System, "Scientometrics", Vol. 84.3, s. 649-667.
 • Seppo M., Rõigas K., Varblane U. (2014), Governmental Support Measures for University- industry Cooperation - Cooperative View in Europe, "Journal of the Knowledge Economy", Vol. 5.2, s. 388-408.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • van Gils M., Vissers G., de Wit J. (2009), Selecting the Right Channel for Knowledge Transfer Between Industry and Science, "European Journal of Innovation Management", Vol. 12.4, s. 492-511.
 • Weresa M.A. (2007), Formy i metody powiązań nauki i biznesu [w:] M.A. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fb977b6b-8d4d-48e1-80bf-551faa056367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.