PL EN


2017 | 334 | 69-78
Article title

Przeobrażenia wspólnot lokalnych w dobie globalizacji – wybrane aspekty ekonomiczne

Title variants
EN
Transformation of local communities of the globalization age – selected economic aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty przeobrażeń wspólnot lokalnych w Polsce, wynikające z wpływu, jaki globalizacja i rozwój komunikacji internetowej wywarły na gospodarowanie gmin. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie wspólnoty lokalnej. Druga została poświęcona problemom globalizacji i glokalizacji. Trzecia część dotyczy rozwoju komunikacji internetowej społeczności lokalnych. Wnioski zawarte w zakończeniu koncentrują się wokół ekonomicznych konsekwencji zmian obserwowanych we wspólnotach lokalnych oraz znaczenia nowych form wspólnotowości.
EN
The article presents selected aspects of transformation of local communities in Poland, resulting from the impact of globalisation and Internet communication development on communes’ managing. The concept of local community is defined in the first part of the article. The second one is devoted to problems of globalization and glocalization. The third part concerns the development of local communities’ communication by Internet. The conclusions focus on economic consequences of local communities’ changes and meaning of the new form of community.
Year
Volume
334
Pages
69-78
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii Politycznej
References
 • Bakalarski K. (2014), Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych, Difin, Warszawa.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Elias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (dostęp: 15.04.2017).
 • Grosse T.G. (2001), Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(5), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kowalczyk R. (2009), Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań.
 • Kuciński K. (2011), Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 • Kurczewska J., red. (2008), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Niedziółka M. (2011), Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 • Olech A., red. (2013), Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom II, ISP, Warszawa.
 • Pawlicz A. (2015), Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego przez gminy leżące na terenach parków narodowych w Polsce, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4/55, s. 176-187.
 • Piasecki A.K. (2009), Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Różycka M. (2013), Globalizacja a lokalizm w perspektywie medialnej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 4(8), s. 6-23.
 • Szmigielska A., Bąk A., Hołda M. (2012), Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka”, nr 2, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
 • Szum E. (2011), Wspólnota lokalna czy zbiorowość terytorialna? Wnioski z badań nad samorządem terytorialnym, w kontekście relacji między lokalizmem a globalizmem, „Rozprawy Społeczne”, nr 1 (V), s. 19-25.
 • Śledziewska K., Zięba D. (2016), E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej, Digital Economy Lab UW, Warszawa.
 • Tӧnnies F. (1998), Wspólnota i stowarzyszenie, WN PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95.
 • Zeman-Miszewska E., Jakubowska A., Krakowiak-Drzewiecka M., red. (2015), Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fc69a4f0-636e-4e8c-b761-e5d663e409c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.