Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 363 | 88-98

Article title

Podatkowe kryteria wyboru spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej

Content

Title variants

EN
Tax criteria for the selection of a limited partnership as a form of running a business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spółka komandytowa jest popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Działając w tej formie, zabezpieczają osobisty majątek przed wierzycielami spółki i osiągają korzyści podatkowe. Tworzą jednak skomplikowaną i kosztowną konstrukcję, której działanie nie zawsze jest konieczne i obarczone jest ryzykiem podatkowym. Zastosowanie odpowiednich kryteriów pozwala na ocenę, czy prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga formy spółki komandytowej, czy korzyści podatkowe można osiągnąć poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
EN
A limited partnership is a popular legal form of running a business by entrepreneurs. Acting in this form, they secure personal assets from the company’s creditors and achieve tax benefits. However, that form is a complicated and expensive construction, the operation of which is not always necessary and carries a tax risk. The application of appropriate criteria allows to assess whether running a company requires the form of a limited partnership, or whether tax benefits can be achieved by applying appropriate solutions in a limited liability company.

Year

Volume

363

Pages

88-98

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Finansów i Rachunkowości MŚP

References

 • Daraż A. (2000), Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane zagadnienia bilansowe i podatkowe, „Monitor Podatkowy”, nr 7, s. 10-15.
 • Dębniak P. (2018), Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(91), s. 151-160.
 • Interpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/1/423-21/14/KB.
 • Iwin-Garzyńska J. (2014), Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, vol. 52, nr 1, s. 57-72.
 • Jamroży M., Jamroży A. (2012), Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K. (2013), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biblioteka Prawa Handlowego, A. Kidyba (red. nauk.), LEX Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Melezini A. (2018), Podmiot podatku – ogólna charakterystyka, Publikacje Elektroniczne ABC, https://sip.lex.pl/#/publication/469954257 (dostęp: 12.05.2018).
 • Mentel-Wyrzychowska E. (2017), Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej, „Gazeta Podatkowa” 2 listopada, nr 88(1442).
 • Sekita J. (2011), Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Smoleń P., Wójtowicz W., red. (2015), Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa.
 • Szymura T., Dmoch W. (2005), Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych, „Monitor Podatkowy”, nr 9, s. 13-16.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 200 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn.zm.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1344/14.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (2018), Raport, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fc727bc3-3de7-41af-89a1-50596fe54e3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.