Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 29-33

Article title

Mapa akustyczna jako żródło informacji w wycenie nieruchomości

Content

Title variants

EN
The acoustic map as a source of information about real estates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zaprezentowano stosunkowo nowe źródło informacji o nieruchomościach, jakim jest mapa akustyczna. W pracy przedstawiono definicje podstawowych pojęć wiązanych z klimatem akustycznym, tj.: hałas, dopuszczalne wskaźniki poziomu hałasu oraz mapa akustyczna. Dodatkowo zaprezentowano mapę długookresowego średniego poziomu hałasu drogowego oraz mapę przekroczeń poziomu hałasu drogowego na przykładzie mapy akustycznej miasta Bydgoszczy. Wskazano, i punktu widzenia uczestnika rynku nieruchomości, na możliwości wykorzystania map akustycznych w procesie wyceny, ale także w procesie inwestycyjnym i w obrocie nieruchomościami.
EN
The article presents a new source of information about real estates - acoustic map. Paper contains definitions of basic ideas related with acoustic climate: noise, acceptable noise indicators and acoustic map. Additionally presentedm the map of long-term average sound level of road and noise map of excess traffic noise level on example of acoustic map of Bydgoszcz. Also indicated, the position of real estate market participant, opportunities of using acoustic maps in valuation process, but also in investment process and real estate trading.

Year

Issue

Pages

29-33

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. 2.2 / p. 208, 85-789 Bydgoszcz, Poland

References

 • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 102 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r).
 • Hopfer A., Cymerman R. i in. Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami, wyd. PFSRzM, Warszawa 2009.
 • Kwiecień J., Szopińska K., Sztubecka M. (2010), Problem ochrony przed hałasem na terenach zurbanizowanych na przykładzie miasta Bydgoszcz, Ekologia i Technika vol. XVIII, nr 4, s. 205-212.
 • Opracowanie "Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy" (2008).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14czerw-ca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U .Nr 120, póz. 826).
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, póz. 729 z późniejszą zmianą).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, póz. 1340).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, póz. 651).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fd111111-a37b-46e6-bcfa-aa5e9258bb8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.