PL EN


2016 | 253 | 129-139
Article title

Wycena bilansowa środków trwałych i jej wpływ na wynik finansowy

Content
Title variants
EN
Fixed assets balance sheet valuation and it’s influence on financial results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Środki trwałe często stanowią dominującą co do wartości grupę bilansową oraz podstawowy składnik operacyjnych aktywów trwałych podmiotów gospodarczych. Dlatego szczególnie istotną kwestią jest ich wycena. Natomiast przyjęte przez jednostkę zasady wyceny bilansowej mają bezpośredni wpływ na wysokość i strukturę wyniku finansowego. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wpływu wyceny bilansowej środków trwałych na wynik finansowy. Podstawową metodą badawczą zastosowana w opracowaniu jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych w zakresie wyceny bilansowej środków trwałych i pomiaru wyniku finansowego.
EN
Fixed assets are frequently the largest position on a balance sheet and basic operational element of business entities’ fixed assets. Therefore, valuation of fixed assets is of particular importance. Rules of valuation established by a given entity have a direct influence on a level and a structure of financial results. The main goal of this work is demonstration of influence of fixed assets’ valuation on financial results. The main methods used in this work were analysis of literature on a subject as well as legal regulations pertaining to fixed assets valuation and assessment of financial results.
Year
Volume
253
Pages
129-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
 • Buk H. i Kaczmarzyk I. (2008), Wycena bilansowa środków trwałych [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Burzym E. (1987), Problemy dydaktyczne akademickiego kursu rachunkowości przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 4.
 • Burzym E. (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” nr 3.
 • Dreliszak E. i Kania D. (2005), Sprawozdanie finansowe za 2005rok, ODDK, Gdańsk.
 • Foremna-Pilarska M. (2009), Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Wydanie II, Difin, Warszawa.
 • Gierusz J. i Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66 (122).
 • Gmytrasiewicz M. i Karmańska A. (2004), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A. i Olchowicz I. (1999), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Grabiński K. (2010), Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] B. Michera (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 • Hendriksen E.A. i Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, www.mf.gov.pl (dostęp: 20.10.2014).
 • Lisiecka-Zając B., Walińska E. i Hryniuk J., red. (2002), Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Martyniuk T. i Małkowska D. (2010), Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2008), Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wpływ na sprawozdanie finansowe [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2013), Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 130, SGH, Warszawa.
 • Seredyński R., Krupa M., Stawowy A. i Jałowiecka-Madeja S. (2009), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 59 (115).
 • Tkocz-Wolny K. (2012), Wycena i sprawozdawcze ujęcie środków trwałych, „Studia Ekonomiczne”, nr 82.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, 613 z późn.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, Nr 54, poz. 654 z późn.
 • Walińska E., red. (2010), Rachunkowość. Rachunkowości i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fd44df4b-afe7-4e9d-8d8e-48db355e7405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.