PL EN


2016 | 268 | 144-154
Article title

Uproszczenia w sprawozdawczości mikro- i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość?

Content
Title variants
EN
Simplifications in financial reporting of micro- and small enterprises. Myth or reality?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprawozdanie finansowe powinno dostarczać użytecznych informacji, by wiarygodnie i jasno prezentować status finansowy przedsiębiorstwa. Przyjęte w ustawie o rachunkowości zróżnicowanie rozwiązań sprawozdawczych uniemożliwia porównywalność informacji, jakich dostarczają sprawozdania różnych jednostek. Jednostki sektora MMP mają ograniczone obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej. Mogą składać jedynie uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat, w których informacje są mocno zagregowane. Niewystarczająca szczegółowość poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego zmniejsza jego przydatność, a w konsekwencji użyteczność.
EN
Financial statements should provide useful information and clearly present the financial status of the company. Adopted in The Accounting Act reporting diversity prevents the comparability of the information they provide. According to this act, Polish micro- and small enterprises have limited responsibilities for financial reporting. They may submit only a simplified balance sheet and profit and loss account, in which information is highly aggregated. Insufficient detail in the financial statements of micro- and small entities reduces its usefulness and, consequently, usability.
Year
Volume
268
Pages
144-154
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstw
References
 • Garstecki D. (2014), Porównywalność a przydatność sprawozdań finansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 4 (265).
 • Gierusz J. (2006), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Gos W., Janowicz M., Mućko P., Niemiec A., Skoczylas W., Waśniewski P. (2015), Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,Warszawa.
 • Jaruga A. (2007), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Micherda B. (2007), Wiarygodność istotną cechą sprawozdania finansowego, „Forum Rachunkowości”, nr 1.
 • Micherda B. (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Mikołajewicz G. (2012), Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Turyna J. (2003), Standardy Rachunkowości, MSR – US GAAP – polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (1994), Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fdb46010-755b-4c67-ba18-4526dd5b9cdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.