Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 334 | 56-68

Article title

Segmentacja polskich gospodarstw domowych w kontekście wydatków

Content

Title variants

EN
Segmentation of Polish households in the context of financial expendable

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze przedmiotu jako czynniki wpływające na poziom rozchodów finansowych wskazuje się najczęściej: tworzenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki (ostrożność) oraz przygotowanie na przyszłą zmianę relacji między dochodami i wydatkami. Motywy związane z zabezpieczeniem starości i potrzebami edukacyjnymi oraz z odczuwaniem przyjemności z powodu wzrostu wartości aktywów i możliwości przyszłej większej konsumpcji korespondują z naturalnym instynktem podwyższania stopy życiowej. Lokaty oraz oszczędzanie są więc często motywowane przez chęć zapewnienia możliwości odpowiedniej konsumpcji. Celem artykułu było zbadanie poziomu i struktury rozchodów finansowych gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym (województwa) z użyciem metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Nie uwzględniono tu występowania w gospodarce wahań różnych mierników makroekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury w analizowanym okresie. Wyniki klasyfikacji wskazują na geograficzny podział gospodarstw domowych pod względem alokacji środków finansowych.
EN
Themes related to the protection of old age and educational needs and the feeling of pleasure because of the increase in the value of assets and capabilities for future higher consumption correspond to the natural instinct of raising living standards. Deposits and savings are so often motivated by a desire to ensure the possibility of adequate consumption. The aim of the study was to investigate the level and structure of financial expenditure of households in spatial terms (province) using methods of multivariate statistical analysis. The article was not included in the occurrence of fluctuations in the economy of various macroeconomic indicators characterizing the situation in the analyzed period. Classification results indicate the geographical distribution of households in terms of allocation of funds.

Year

Volume

334

Pages

56-68

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Metod Ilościowych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Analizy Rynku i Marketingu

References

 • Białowąs S. (2013), Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych: postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa, s. 19-20.
 • Bywalec Cz. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fatuła D. (2010), Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Grzywińska-Rąpca M. (2016), Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na łączność, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 40, s. 387-397.
 • Korenik D. (2003), Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictywo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Krajewska A. (2011), Wzrost zróżnicowania dochodów – ujemna strona transformacji polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 22-28.
 • Liberda B., Tokarski T. (1999), Determinanty oszczędzania i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD. Determinanty oszczędzania w Polsce, „Raporty CASE”, nr 28.
 • Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2008), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A. (2014), Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 16, z. 6, s. 398-399.
 • [www 1] stat.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fe364239-ba9e-4c0c-84a6-53e8a1cfa6b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.