Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 317 | 93-105

Article title

The creative process in the virtual world in the development of ambient campaign

Content

Title variants

PL
Proces kreatywny w świecie wirtualnym w rozwoju niestandardowych kampanii promocyjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In considerably penetrated advertising environment which still more often uses relatively traditional practices, more creative, more original and more personal contact or experience based forms of positive promotion have been generated. This direction is covered by guerilla marketing, and within it particularly by forms using ambient media integrating natural environment of a discourse recipient. Principled representation of originality in the essence of this form of marketing communication assumes a need to ensure optimization of a creative process by advertising agency in such a way that the teams proposing artefacts will work under conditions maximizing the creativity of final proposals. In our paper, we present identification of optimal form of a creative process course in the advertising agency, while we compare creative results (represented by proposals of the ambient advertisement) of the teams working and communicating in two forms – classical “face to face” form and communication mediated electronically. Virtual electronically mediated communication (EMC) offers a possibility to cooperate from distance places; it eliminates some inhibitors of FtF communication and offers so called “multi-logue”. But results of our survey show statistically significant superiority of classical form of communication among the monitored factors of the creativity in groups of the teams which used such classical form of communication during their creative process.
PL
W znanym dość dobrze środowisku reklamowym, ciągle w większości bazującym na tradycyjnych formach przekazu, coraz częściej pojawiają się działania bardziej kreatywne i oryginalne działania promocyjne, oparte na osobistym kontakcie i doświadczeniu. Taki kierunek zmian odzwierciedlają działania wpisujące się w nurt marketingu partyzanckiego, a w szczególności te, które używają niestandardowych form promocji – zapośredniczonych medialnie – integrujących płaszczyznę realnego i dyskursywnego środowiska ich odbiorców. Zasadnicza reprezentacja oryginalności tej formy komunikacji marketingowej zakłada potrzebę zapewnienia optymalizacji procesu twórczego przez agencję reklamową w taki sposób, aby zespoły proponujące artefakty działały w warunkach maksymalizujących kreatywność końcowych propozycji. W naszym artykule przedstawiamy identyfikację optymalnej formy procesu twórczego w agencji reklamowej, porównując twórcze wyniki (reprezentowane przez propozycje reklamy zewnętrznej) zespołów pracujących i komunikujących się w dwóch formach – klasycznej „twarzą w twarz” oraz mediowanej komputerowo. Komunikacja wirtualna mediowana elektronicznie oferuje możliwości współpracy bez względu na dystans; eliminuje niektóre z inhibitorów komunikacji „twarzą-w-twarz” i oferuje model komunikacji „wielu-do-wielu”. Jednakże wynik naszego badania pokazuje statystycznie znaczącą przewagę klasycznej formy komunikacji wśród monitorowanych czynników kreatywności w grupach zespołów, które wykorzystywały taką klasyczną formę komunikacji podczas ich twórczego procesu.

Year

Volume

317

Pages

93-105

Physical description

Contributors

 • University of Constantine the Philosopher in Nitra. Faculty of Arts Faculty. Department of Mass Media Communications and Advertisement. Slovak Republic
 • University of Ss. Cyril and Methodius. Faculty of Mass Media Communication. Department of Mass Media Communication and Advertisement. Slovak Republic

References

 • Ang S.H., Lee Y.H. & Leong S.M. (2007), The Ad Creativity Cube: Conceptualization and Initial Validation, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 35, No. 2, pp. 220-232.
 • Cikánek M. et. al. (2013), Kreativní průmysly. Príležitost pro novou ekonomiku, Institut umění - Divadelní ústav, Praha.
 • Csikszentmihalyi M. (1996), Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention, Harper Collins Publishers, New York.
 • Dacey J.S. & Lennon K.H. (2000), Kreativita, Grada, Praha.
 • Derbaix C., & Vanhamme J. (2000), The ʻYou Know What?ʼ Syndrome - How to Use Surprise for Gaining Success [in:] B. Wierenga, A. Smidts & G. Antonides (ed.), Proceedings of the 29th conference of the European Marketing Academy, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, CD-rom.
 • Falat M. (2004), Psychology of Creative Advertising and Its Authors, "Studia Psychologica", Vol. 46, No. 4, pp. 305-310.
 • Fichnová K. (2013), Psychology of Creativity for Marketing Communication, Association Amitié Franco-Slovaque, Noailles.
 • Franková E. (2011), Kreativita a inovace v organizaci, Grada, Praha.
 • Frey P. (2008), Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Management Press, Praha.
 • Grimpliniová J. (2007), Nové směry marketingu [in:] Marketingové noviny. publikované 8.1.2007, available online at: http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Act ion=View&ARTICLE_ID=4812 (accessed: 13.08.2008).
 • Gunn D. (2000), Campaign 17-Nov-00. Kreatívne preteky, "Stratégie", No. 12.
 • Hatalska N. (2009), Niestandardowe formy promocji, available online at: http://www.hatalska.com/wp-content/uploads/2009/02/N.Hatalska_Niestandardowe FormyPromocji_MarketingIRynek2002.pdf (accessed: 2.01.2016).
 • Hlavsa J. (1985), Psychologické základy teorie tvorby, Academia, Praha.
 • Hilliges O. et al. (2007), Designing for collaborative creative problem solving [in:] Proceeding C&C ʻ07 Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity & Cognition, ACM, New York, pp. 137-146.
 • Hutter K. & Hoffmann S. (2011), Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions for Further Research, "Asian Journal of Marketing", Vol. 5, No. 2, pp. 39-54.
 • Kaszuba Ł. (2014), Ambient media w Polsce. Zastosowanie Ambient Mediów dla celów promocyjnych na przykładzie wybranych kampanii marketingowych w Polsce, available online at: http://www.slideshare.net/ukaszKaszuba/ambient-media-wpolsce (accessed: 2.01.2016).
 • Koestler A. (1976), Act of Creation, New Impression edition, Hutchinson.
 • Lamm H. & Trommsoorff G. (1973), Group versus Individual Performance on Tasks Requiring Ideational Proficiency (Brainstorming), "A Review European Journal of Social Psychology", Vol. 3, No. 4, pp. 361-388.
 • Levinson J.C. (1994), The Guerrilla Marketing Handbook, Mariner Books, New York.
 • Luxton S. & Drummond L. (2000), What Is This Thing Called 'Ambient Advertising'? [in:] ANZMAC 2000. Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge, pp. 734-738.
 • Meyer W.U. & Niepel M. (1994), Surprise [in:] V.S. Ramachandran (ed.), Encyclopedia of human behavior Orlando, Academic Press, FL, pp. 353-358.
 • Nęcka E. (2003), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Patalas T. (2009), Guerillový marketing: jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu, Grada, Praha.
 • Pieters R., Warlop L. & Wedel M. (2002), Breaking Through the Clutter: Benefits of Advertisement Originality and Familiarity for Brand Attention and Memory, "Management Science", Vol. 48, No. 6, pp. 765-781.
 • Reinartz W. & Saffert P. (2013), Creativity in Advertising: When it works and when it doesnʼt, "Harvard Business Reviewˮ, Vol. 3, No. 6, pp. 1-6.
 • Smith R.E. & Mackenzie S.B., et al. (2007), Modeling the Determinants and Effects of Creativity in Advertising, "Marketing Science", Vol. 26, No. 6, pp. 819-833.
 • Szobiová E. (2004), Tvorivosť - od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie a rozvíjanie tvorivosti, Stimul, Bratislava.
 • Szyszka M. (2013), Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy spolecznej w mediach, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Till B.D. & Baack D.W. (2005), Recall and Persuasion: Does Creative Advertising Matter? "Journal of Advertising", Vol. 34, No. 3, pp. 47-57.
 • UNCTAD (2004), Creative Industries and Developmen. United Nations Conference on Trade and Development [in:] UNITED NATIONS. Eleventh session São Paulo, 13-18 June 2004. Distr. GENERAL TD(XI)/BP/13. 4 June 2004, available online at: http://unctad.org/en/Docs/tdxibpd13_en.pdf (accessed: 2.01.2016).
 • Wang H.-Ch., Fussell S.R. & Setlock L.D. (2009), Cultural Difference and Adaptation of Communication Styles in Computer-Mediated Group Brainstorming [in:] Proceeding. CHI '09 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, New York, pp. 669-678.
 • Wehleit K. (2003), Ambient Media: the Key to Target Group Communication, Admap, May 2003, available online at: http://www.docshut.com/kmyqvi/ambient-mediathe- key-to-target-group-communication.html (accessed: 17.09.2013).
 • Wilczek P. & Fertak B. (2004), Ambient media, media tradycyjne - konkurencja czy współpraca?, "Brief", No. 58.
 • [www 1] http://www.cim.co.uk/Resources/JargonBuster.aspx (accessed: 2.01.2016).
 • [www 2] PML Group (2011), The Ambient/Digital ooh Advertising Market 2010, February, http://www.ambientplus.ie/pdfs/Ambient_Digital 2010 Review.pdf (accessed: 2.01.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fe7aebfb-342e-4f25-8b62-084bc394a4b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.