Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 307 | 92-102

Article title

Znaczenie zysków zatrzymanych w procesie rekapitalizacji banków

Content

Title variants

EN
The importance of retained earnings in the recapitalization of banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały przedstawione warunki rekapitalizacji banków w polskim systemie bankowym poprzez mechanizm zysków zatrzymanych. Znaczenie zysków zatrzymanych dla przyrostu funduszy własnych ustalone zostało na podstawie danych o podziale zysków w polskim sektorze bankowym oraz dynamiki funduszy własnych. W badanym okresie można stwierdzić, że przeważająca część zysków sektora bankowego była przeznaczona na dokapitalizowanie i tym samym zwiększała bazę kapitałową banków. Tylko nieliczne banki prowadziły politykę wypłat większości zysków w formie dywidendy. Można też stwierdzić, że w relatywnie niewielkim zakresie proces rekapitalizacji był finansowany ze środków publicznych w ramach działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
EN
The article presents the conditions of the recapitalization of the banks in the Polish banking system. The main source of increasing own funds were retained earnings. The importance of retained earnings has been determined on the basis of data on the distribution of profits in the Polish banking sector and the dynamics of own funds. In the analyzed period, it can be said that most of the profits of the banking sector was dedicated to recapitalization. In individual cases occurred complete cessation of payment of dividends. To the relatively small extent the recapitalization process was financed from public funds.

Keywords

Year

Volume

307

Pages

92-102

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Finansów

References

 • Buk H. (2011), Rekapitalizacja spółki akcyjnej z wykorzystaniem zadłużenia, „Problemy zarządzania”, Vol. 9, nr 4 (34), t. 2, s. 9-19.
 • Bogacka-Kisiel E. (red.) (1998), Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 124.
 • Capiga M. (2011), Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego banku – na przykładzie polskich regulacji prawnych, „Bezpieczny Bank”, nr 3(45), s. 42-58.
 • Elaniuk G. (2016), 50 największych banków w Polsce, Miesięcznik Finansowy Bank, http://alebank.pl/50-najwiekszych-bankow-w-polsce-2016-rok-silnych-wrazen-tabele-glowne-rankingu (dostęp: 15.03.2017).
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia” nr 305, NBP.
 • Niedziółka P. (2008), Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt”, nr 11, s. 18-29.
 • Siudek T., Snarski P., Chodera B. (2013), Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 100, z. 2, s. 25-36.
 • Słomski D. (2015), Zyski banków trafiają z Polski do Włoch, USA, http://www.money.pl/banki/raporty/artykul/zyski-bankow-trafiaja-z-polski-do-wloch-usa,92,0,1946972.html (dostęp: 15.03.2016).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm., art. 127.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 226 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. 2015 poz. 1190, art. 1.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2016), Syntetyczna informacja o kierunkach podziału zysku za 2015 r. krajowych banków komercyjnych, Warszawa.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015), Raport o sytuacji banków w 2014 r., Warszawa.
 • Wdowiński P. (2011), Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych: analiza symulacyjna dla Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Webel B. (2013), Troubled Asset Relief Program (TARP): Implementation and Status, Congressional Research Service, https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41427.pdf (dostęp: 1.03.2016).
 • Zygierewicz M. (2013), Stabilność finansowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. XLVI, sectio H, s.685-695.
 • [www 1] https://www.bfg.pl/fundusz-pomocowy (dostęp: 15.03.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ff938a6f-4893-4b5d-acde-260ab156c8b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.