Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Dochody gospodarstw domowych emerytów w krajach UE

Authors

Content

Title variants

EN
Incomes of households with retired members in the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W latach 2005-2012, w UE, sytuacja gospodarstw domowych osób w wieku 65 lat i więcej w UE uległa poprawie. Mediana ekwiwalentnych dochodów w tych gospodarstwach była o 26,7% wyższa niż w 2005 r., jednak pozostała niższa niż mediana dochodów osób w wieku poniżej 65 lat (o 9%). Zmniejszyło się zagrożenie ubóstwem społecznym osób starszych (wskaźnik obniżył się o 4,4 pkt. proc.). Proces starzenia się społeczeństwa europejskiego wpłynie na pogorszenie sytuacji dochodowej osób starszych. W latach 2013-2060, we wszystkich państwach UE wzrośnie wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (średnio w UE o 22,7 pkt. proc. i w 2060 r. na jedną osobę w wieku 65+ będą przypadać 2 osoby w wieku 15-64 lat). W wyniku zwiększenia się liczby osób w wieku emerytalnym nastąpi wzrost udziału wypłacanych emerytur w PKB - o 2,3 pkt. proc., ale wskaźnik średniej emerytury wypłacanej w systemie publicznym w stosunku do średniej płacy w całej gospodarce zmniejszy się o 19%. W Polsce procesy starzenia się społeczeństwa będą głębsze niż w UE. W 2060 r. staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw UE. Pogorszy się sytuacja dochodowa polskich emerytów - wskaźnik średniej emerytury do średniej płacy w całej gospodarce zmniejszy się z 47% w 2010 r. do 22% w 2060 r.
EN
Over the period of 2005-2012 the situation of households with members aged 65 years and over in the EU has improved. The median of equivalent incomes of these households has been 26.7% higher than in 2005, but it still has been lower than the median of incomes of people below 65 (9%). Risk of poverty of elderly people has decreased (4.4% index reduction). The process of the aging of the European society will affect a deterioration of situation of older people. In 2013-2060 in the every European Union country the demographic burden will increase (in average for the EU by 22.7 percentage points and by 2060, there will be only two adults in working age for every one person over the age of 65). As a result of the increase in the number of people in retirement age there will be an increase in the share of pensions in GDP by 2.3 percentage points but the ratio of the average pension paid in the public system in relation to the average wage in the whole economy will be reduced by 19%., The aging of the population in Poland will be deeper than in the EU. In 2060, Poland will be one of the oldest societies of the EU. This will affect the deterioration of the financial situation of Polish pensioners – the ratio of average pension to average earnings in the economy will decrease from 47% in 2010 to 22% in 2060.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.247-257,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. [2013]: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Eurofound [2012]: Income from work after retirement in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • European Commission [2012]: Pension Adequacy in the European Union 2010-2050.
 • European Commission [2012]: The 2012 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060) European Economy 2|2012.
 • Falkingham, J., Hills, J. [1995]: The Dynamic of Welfare: The Welfare State and the Life Cycle, Hemel Hempstead:, Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf.
 • Fisher J. A., Wisconsin M. [1952]: Income Spending, and Saving Patterns of Consumer Units in Different Age Groups in Studies in Income and Wealth, Volume 15.
 • GUS [2014]: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012).
 • Kolasa A. [2012]: Life cycle income and consumption patterns in transition ,WORKING PAPER No. 133 NATIONAL BANK OF POLAND, Warsaw.
 • Morrow K. Mc., Roeger W. [1999]: The economic consequences of ageing population (a comparison of the EU, US and Japan). Economic Papers. no. 138, European Economy.
 • OECD [2013]: Income of older people, in Pension at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishig.
 • Panek T., Zwierzchowski J. [2012]: Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, Zeszyty naukowe nr 35, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa.
 • Rigg J., Sefton T. [2004]: Income Dynamics and the Life Cycle, CASE paper 81, Centre for Analysis of Social Exclusion London School of Economics, London.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-0d7ddb86-3e6c-485e-952e-aab44ea3a99c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.