PL EN


2014 | 14[29] | 2 |
Article title

Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi

Content
Title variants
EN
Changes in Polish trade of agri-food products with non-EU countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza zmian w strukturze geograficznej i towarowej wymiany Polski z krajami pozaunijnymi wskazuje na kluczowe znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wzrost obrotów handlowych towarów rolno-spożywczych, w tym przede wszystkim eksportu, umożliwił uzyskanie wyraźniej nadwyżki w handlu z krajami trzecimi. Akcesja wpłynęła także na zmiany w strukturze geograficznej, w tym w szczególności zwiększenie koncentracji oraz na zmianę głównych partnerów w imporcie.
EN
Analysis of changes in the geographical and commodity exchanges of Poland with non-EU countries points to the crucial importance of Polish accession to the European Union in 2004. Increased trade of agri-food products enabled generation of export surplus in trade with third countries. The accession also contributed to changes in the geographical structure, including increase concentration and changes of the main partners in imports.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.139-148,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
  • Rynek rzepaku. Stan i perspektywy [2013], nr 9. Biuro Analiz i Programowania ARR. [Tryb dostępu:] http://www.arr.gov.pl/data/00164/miesieczna_ 09_13_rze.pdf. [Data odczytu: luty2014).
  • Domiter M. [2008]: Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kaliszuk E. [2007]: Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski [w:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa.
  • Molendowski E.[2012]: Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE [w]: Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W., Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Tom 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Mosiej G. [2008]: Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa nr 9.
  • VanGrasstek C. [2013]: The History and Future of the World Trade Organization. WTO, Genewa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1a9a7fba-e615-426f-916c-df50f4228735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.