Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Analiza SWOT obszarów wiejskich Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
SWOT analysis of Polish rural areas in the light of Polish membership in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The presented prognosis indicates possible directions and conditions of changes that will take place in the Polish countryside within the next few years. It should be underlined that this period will encompass both positive and negative processes. During this period 2.5 billion Euros (not including money for the Common Agricultural Policy) will be devoted to the development of rural areas. Together with domestic funds, it makes a total sum of 3 billion Euros of available financial resources. Having topped these funds up with investors’ own contributions, it will be possible to deal with total financial support of 4.5 - 4.9 billion Euros per annum. This will allow us to change the image of rural areas considerably, especially the level of technical infrastructure and the quality of productive potential of agriculture, as well as agribusiness. Therefore, the countryside and farms will have many more investment opportunities at their disposal. It is predicted that these funds should first of all be devoted to creating new work opportunities in rural areas and subsequently to improve competitiveness of farms due to their progressive concentration and technical modernisation. These processes are strongly related to each other and, therefore, one should not suppose considerable regional farm concentration without providing workplaces for farmers, especially the least skilled. On the other hand, one should mention processes that will make carrying out the intentions difficult. One of them is undoubtedly further limitation of agricultural expenses, especially after year 2013 (Common Agricultural Policy included). The reform of Common Agricultural Policy that took place in 2003 assumed stabilisation of expenses on agriculture as well as their gradual reinvesting in I and II Common Agricultural Policy levels. Further changes that might take place in the subsequent period of planning (2014-2020) are not yet known, which significantly limits the possibilities of outlining aims and priorities for Poland. It should be assumed that further limitations of funds for agriculture and rural areas in general are yet to come. The above mentioned is supported by the following three reasons: - More and more popular criticism of the Common Agricultural Policy as it is shaped right now, - Funds for Common Agricultural Policy after new members with big agricultural population (Bulgaria, Romania, Croatia, Turkey) would need to be increased, - Negotiations related to liberalisation of world markets within WTO.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.178-187,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Ekonomiki Regionalnej, Politechnika Koszalińska, ul.Kwiatkowskiego 5E, 75-343 Koszalin

References

 • Dąbkowski W. (1999): Próba usystematyzowania i scharakteryzowania zbiorowości ekspansywnych gospodarstw rolnych na tle ogółu gospodarstw rolnych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Duczkowska-Małysz K. (1998): Rolnictwo - wieś - państwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frenkel L. (1997): Struktura ludności i gospodarstw domowych według źródeł utrzymania. [W:] Powszechny spis rolny 1996. Ludność związana z rolnictwem, cz. 11. GUS, Warszawa.
 • Golinowska S. (1990): Rola centrum w kształtowaniu rzeczowej struktury spożycia. PWE, Warszawa.
 • Hałasiewicz A., Kaleta A. (2000): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 • http://www.stat.gov.pl
 • Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? (2000). Red. Hausner L., Marody M. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej i Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków.
 • Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską.(2000). Red. Stasiak A. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Orłowski W. (2000): Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa polskiego w długim okresie. IRWiR PAN (tekst powielony), Warszawa.
 • Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 (2004). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 2.03.2004 r., Warszawa.
 • Prognoza demograficzna na lata 2003-2030. Seria Informacje i opracowania statystyczne. (2004). GUS, Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. (2004). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 9.06.2004 r., Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. (2004). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2004 r., Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. (2004). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2004 r., Warszawa.
 • Sikorska A. (2000): Sytuacja ludności wiejskiej na rynku pracy w świetle badań IERiGŻ. [W:] Węzłowe kwestie społeczne wsi. Red. Gorlach K., Pyrc A. IERiGŻ, Warszawa.
 • Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. (1998). MRiRW, Warszawa.
 • Wilkin J. (2000): Wieś – społeczeństwo – państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi i rolnictwa. [W:] Modelowanie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. IRWiR PAN (materiał powielony), Warszawa.
 • Woś A. (2000): Uwarunkowania i warianty przebudowy wsi i rolnictwa w okresie do roku 2020. [W:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020. ELIPSA, Warszawa.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. (2004). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2004 r., Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1b4d7667-1b51-4e46-b62a-e36257382614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.