PL EN


2013 | 13[28] | 1 |
Article title

Przedsiębiorstwo rolnicze w gospodarce opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
Farm business in the knowledge-based economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono niektóre warunki zmian przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Wskazano na wyraźną różnicę wskaźnika innowacyjności (IUS 2011) między Polską a UE-27. Podkreślono przy tym rolę kapitału ludzkiego jak czynnika stymulujący zmiany. Szczególna uwagę zwrócono na kwestię transformacji przedsiębiorstw rolnych. Wskazano na kapitał intelektualny jako główne źródło znajdowania i przyswajania wiedzy i informacji oraz ich wykorzystania w praktyce.
EN
Some conditions for changes in an enterprises in the knowledge-based economy were presented. A huge difference between the IUS 2011 indicator in the Polish and the EU-27 economies was shown. The author also underlined the role of human capital as the stimulating factor of changes. The special attention was paid to the issues of the farm businesses transformation. Finally, the role of the intellectual capital as a main source of acquiring knowledge and finding information in order to use them in practice was stressed.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.78-84,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Wydział Ekonomiczno- Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
References
 • Biała Księga 2003, część II. Gospodarka oparta na wiedzy. [2003]. Polskie Forum Strategii lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. [2012]: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Instytut Badań Strukturalnych oraz Fundacja Batorego, Warszawa.
 • Drucker P.F, [1999]: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. [2001]: Kapitał intelektualny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Gospodarka oparta na wiedzy – stan, diagnoza i wnioski dla Polski. [2002]. Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union scoreboard. [2011]. PRO INNO Europe.
 • Jasińska A. [2005]: Innowacja czynnikiem sukcesu lub destabilizacji organizacji. [W:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach. A. Stabryła (red.). Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. [2011]: System transferu wiedzy dla sektora rolnospożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy nr 7/2011, ss. 22-28.
 • Kozera M. [2009]: Niektóre uwarunkowania pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego, t. 9, ss. 77-82.
 • Kozera M. [2010]: Intellectual capital in agriculture – measurement and determinants. Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia nr. 10(3), ss. 83-95.
 • Kozera M. [2011]: Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego t. 11 (XXVI), z. 1, ss. 105-111.
 • Kozera M., Gołaś Z. [2009]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. XI, z. 5, ss. 166-171.
 • Koźmiński A. [2001]: Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [W:] Strategia rozwoju polski u progu XXI wieku. Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 plus, PAN, Warszawa.
 • Kunasz M. [2003]: Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego. [W:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. K. Piech i M. Kulikowski (red.). Instytut Wiedzy, Warszawa, ss. 285-298.
 • Kuźniar K. [2010]: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 16, ss. 249-258.
 • Miś T. [2009]: Jakość kapitału ludzkiego. [Tryb dostępu] www.mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania, warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa, ss. 25-36.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. [2004]: Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw nr1, ss. 87-92.
 • Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. [2008]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim. [W:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ss.309-316.
 • Rowińska-Fronczek M. [1998]: Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania. [W:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – koncepcje przekrojowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zeszyt nr 784, ss. 420- 425.
 • Schumpeter J.A. [1960]: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 • Wójcik G. [2011]: Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne r. XLIX nr 1 ss. 161–168.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2337ee01-b056-4a70-93b8-6f341e9bb546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.