Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 2 |

Article title

Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej

Content

Title variants

EN
Actual challenges for the common agricultural policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zmian we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku. Zwrócono uwagę na propozycje Komisji Europejskiej będące efektem dyskusji z przedstawicielami wielu dziedzin i środowisk jak również na rezultaty badań innych instytucji. Celem opracowania było przybliżenie różnych stanowisk z położeniem szczególnego nacisku na toczące się negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014 – 2020. Konieczność sprostania konkurencji państw z całego świata, a także zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom Unii Europejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i trosce o zdrowie roślin i zwierząt, należy zaliczyć do priorytetowych wyzwań dla przedstawicieli państw członkowskich UE.
EN
This paper presents the possibility of changes in the Common Agricultural Policy after 2013. Attention was drawn to the European Commission's proposals which result from discussions with representatives of various disciplines and backgrounds as well as the results of studies of other institutions. Purpose of the study was to present a variety of positions with a particular emphasis on the ongoing negotiations on the multiannual financial framework for the years 2014 to 2020. The need to cope with competition from countries around the world and provide food security for EU citizens while respecting the environment and concern for the health of plants and animals, to be counted as priority challenges facing the representatives of the EU Member States.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.79-88,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Finansów, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

References

 • A budget for Europe 2020. Commission Communication COM(2011) 500 final, part II.
 • Conclusion (Multiannual Financial Framework). [2013]. European Council, 7-8 February 2013, EUCO 37/13, CO EUR 5, CONCL 3, Brussels.
 • Durousset M. [1992]: Les politiques communautaires. Ellipses, Paris.
 • EU budget 2010. Financial Report. [2011]. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Howarth Ch., Kullmann A., Swidlicki P., [2012]: More for less. Making the EU’s farm policy work for growth and the environment. Open Europe, London.
 • Komisja przedstawia plan dotyczący przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r.[2010]. IP/10/1527, Bruksela.
 • La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir. [2010]. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, Bruxelles, le 18.11.2010, COM(2010) 672 final.
 • Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. [2012]. A. Stabryła (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Stabryła A. [2006]: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz D. [2010]: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Infos nr 12, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm [Data odczytu: listopad.2011].

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-236bff93-dfe0-4ae9-8b23-c990609e8d56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.