PL EN


2014 | 14[29] | 1 |
Article title

Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of the competitiveness of Polish export of nitrogen fertilizers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Eksport odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sektora nawozów azotowych. Polska jest w UE jednym z największych eksporterów nawozów azotowych, a obroty handlowe systematycznie rosną. Celem artykułu była analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych w latach 2004-2012 w handlu światowym. Badano saldo wymiany handlowej. Do oceny konkurencyjności zastosowano wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych oraz wskaźnik pokrycia importu eksportem. Badania wykazały, że w badanym okresie poprawiło się dodatnie saldo handlu zagranicznego nawozami azotowymi, jednak konkurencyjność wymiany handlowej uległa pogorszeniu.
EN
Export plays an important role in the functioning of the nitrogen fertilizers sector. Poland is in the EU, one of the largest exporters of nitrogen fertilizers and trade steadily increasing. The purpose of the article was to analyze the competitiveness of Polish export of nitrogen fertilizers in the years 2004-2012 in world trade. Trade balance was studied. Used to assess the competitiveness index revealed comparative advantages and export import coverage ratio. Studies have shown that during the period improved by positive foreign trade balance nitrogen fertilizers, but the competitiveness of trade deteriorated.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.141-147,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
 • Zakład Badań Rynkowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
References
 • Balassa B. [1964]: Competitiveness of American Manufacturing in World Markets (w:) Changing Patterns in Foreign Trade and Payments, New York.
 • Bieńkowski W. [1995]: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 • Fotyma i in. [2009]: Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce [w:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. Studia i raporty IUNG-PIB, Zeszyt 14, Puławy.
 • Gornowicz M. [2003]: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Krugmann P. [1994]: Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs.
 • Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH, Warszawa.
 • Piwowar A. [2013]: Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII), Zeszyt 1, SGGW, Warszawa
 • Stankiewicz M. [2005]: Konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Szczepaniak i in. [2011]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zalewski A. [2011]: Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi w latach 2001-2010. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIII, Zeszyt 1, Warszawa.
 • Zalewski A., Igras J. [2012]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Produkcja [2013]: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2012 r. GUS, Warszawa.
 • ITC [2013]: Dane statystyczne International Trade Centre [Tryb dostępu:] www.intracen.org [Data odczytu: czerwiec 2013].
 • CAAC [2013]: Dane statystyczne Centrum Analitycznego Administracji Celnej
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2824735e-1190-4151-b1cd-7ad5ff462c88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.