PL EN


2015 | 15[30] | 2 |
Article title

Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną

Content
Title variants
EN
Poland in the world trade in pigs and pork
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizujemy zmiany, jakie zaszły w wolumenie oraz strukturze rzeczowej i geograficznej polskiego handlu trzodą chlewną i wieprzowiną w latach 2004-2013. Interesują nas zmiany absolutne i względne pozwalające porównać miejsce Polski w badanym handlu z pozycjami grup państw o różnych poziomach rozwoju oraz państw członkowskich UE. Koncentrujemy uwagę na eksporcie, gdyż głównym celem opracowania jest analiza zmian pozycji Polski na rynku światowym, jednak nie rezygnujemy z badania importu. Dopełnia ono bowiem analizę udziału Polski w interesującym nas handlu. Posługujemy się danymi statystycznymi pochodzącymi z bazy Comtrade (WITS). Dowodzimy, że w latach 2004-2013 nastąpiły duże zmiany w udziale Polski w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Polska wycofuje się z rynku trzody chlewnej w coraz większym stopniu polegając na jej imporcie. Równocześnie utrzymuje ona wysoką pozycję na rynku produktów bardziej zaawansowanych technologicznie (wieprzowina).
EN
We analyze changes in volume and structure of Polish trade with pigs and pork in the years 2004-2013. We are interested in absolute as well as in relative changes, which make it possible to compare the position of Poland with the positions of differently developed countries as well as of selected Member States of the EU. We concentrate on export as our main goal is to analyze changes of Poland’s position in the world market, but we do not resign on analysis of import as complementary to export. We use statistical data from the database Comtrade (WITS). We prove, that in the years 2004-2014 Poland’s shares in global trade with pigs and pork has changed a lot. Poland is leasing the international market of pigs relaying more and more on their import. At the same time it is holding its position on the pork market specializing in relatively more technologically advanced products.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.35-51,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
  • Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
  • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
  • Czarny E. [2002]: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa.
  • Czarny E., Śledziewska K. [2009]: Polska w handlu światowym, PWE Warszawa.
  • Pejsak Z. [2012]: Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, Trzoda Chlewna (2012) Vol. 50, nr 3, str. 12-16. [Tryb dostępu:] http://www.trzoda-chlewna.com.pl/pdf/Pejsak_Przyczyny.pdf.[Data odczytu: maj 2015].
  • Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską [1997]: E. Kawecka – Wyrzykowska, E. Synowiec (red. nauk. i koordynacja), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-302eb1b1-aa51-4819-b8b2-d142ba7390c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.