Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Wybrane uwarunkowania ekonomiczne rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie

Authors

Content

Title variants

EN
Chosen economic conditions for development of innovative integration structures in agribusiness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne podstawy, zasady funkcjonowania oraz korzyści płynące z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę wskazania społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju tych związków. Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.
EN
The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning, innovative integration relationships, which are cluster structures. This study attempts to indicate the socio-economic conditions for development of these relations. A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.36-45,bibliogr.

Contributors

author
 • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

References

 • A practical guide to cluster development [2004], DTI, Ecotec Research & Consulting, April.
 • Borowska A. [2002]: Wzorce konsumpcji żywności w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2000. Oeconomia, Vol. 1, No. 1-2, 67-75.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim [2012]: Powszechny Spis Rolny 2010, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
 • Figiel S., Kuberska D., Kufel J. [2011]: Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce, IERiGŻ, PIB, Warszawa, s. 37-56.
 • Figiel S., Rembisz W. [2009]: Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym – ujęcie analityczne i empiryczne, IERiGŻ, PIB, Warszawa.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.J. [2001]: The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [2002]: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 98-99.
 • Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój [2011]: M. Koszarek (red.), PARP, Warszawa, s. 25.
 • Jabłońska-Urbaniak T. (red.) [2010]: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, s. 31- 32.
 • Klimas A. [2013]: Żywność ekologiczna coraz częściej poszukiwana [Tryb dostępu] http://www.raportrolny.pl [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Kowalski A., Figiel S., Halamska M. [2011]: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnożywnościowego, Polish Journal of Agronomy nr 7, s. 29.
 • Marshall A. [1920]: Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej [2013]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2012 roku. [Tryb dostępu:] http://www.mg.gov.pl [Data odczytu: styczeń 2013].,
 • Nowa era biopaliw, Komisja Europejska [2013] [Tryb dostępu]
 • http://ec.europa.eu/polska/news/121017_biopaliwa_pl.htm [Data odczytu: luty 2013].
 • Oleksiuk A. [2009]: Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, s. 82.
 • Plawgo B., Klimczuk M. [2007]: Korzyści z funkcjonowania firm w strukturach klastrów gospodarczych [w:] (red.) A. F. Bocian, Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 48-49.,
 • Porter M.E. [1998a]: On Competition. HBS Press, Boston.
 • Porter M.E. [1998b]: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, Nov-Dec, 77-90.
 • Porter M. [2001]: Porter o konkurencji, PWN, Warszawa.
 • Porter M.E. [2010]: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. MT Biznes, Warszawa.
 • Powszechny Spis Rolny 2010 [2011], GUS, Warszawa.
 • Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [2013]: Agencja Restrukturyzacji i ,Modernizacji Rolnictwa, Departament Komunikacji Społecznej.
 • Rembisz W., Idzik M. [2007]: Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ, PIB, Warszawa.
 • Sawicki M. [2011]: Polish Vision of the CAP after 2013: Against a Back-ground of Economic Transformation and EU Membership. EuroChoices, 10 (2).
 • Wojnicka E. [2013]: Klastry w Polsce – teoria i praktyka. [Tryb dostępu:] http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje21/strona17.htm [Data odczytu: luty 2013].

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-31827ebc-2588-4b1c-a05a-3470a512e99d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.