Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego

Content

Title variants

EN
Use of EU funds for agricultural development in the Mazowiecki Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest porównanie perspektyw rozwojowych obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 na przykładzie województwa mazowieckiego, określenie najistotniejszych różnic między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Artykuł koncentruje się głównie na identyfikacji zmian w zakresie WPR. Proponowany zakres programów ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, dlatego w odniesieniu do postanowień przedłożonych przez Komisje Europejską, poziom wsparcia dla sektora rolnego w Polsce w znacznym stopniu determinuje potencjał konkurencyjny rolnictwa w państwach Unii Europejskiej. Przeprowadzone porównanie programów wskazuje, iż polityka nowego programu nie odbiega bardzo od programu z lat poprzednich.
EN
The article compares development prospects of rural areas within confines of the Common Agricultural Policy, looking at Mazovian province 2014-2020, and determining the most important difference between 2007-2013 PROW and 2014-2020 PROW. Comparisons indicate that new policies do not differ greatly from former programs. The article concentrates mainly on identifying changes in the structure of CAP. The proposed structure of the program has huge meaning for Polish agricultural and rural development, so, with reference to decisions presented by the European Commission, the level of support determines the potential competitiveness of the Polish agricultural sector within the European Union.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.76-87,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Dziennik ustaw Nr 48 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 2009 r.
 • Chmielewska B. [2009]: Strategia rozwoju rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. IERiGŻ-PIB Warszawa.
 • Kozera M. [2011]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, RNR, Seria G, T. 98, z. 3.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (PROW 2007-2013), MRiRW, Warszawa 2011 r.
 • Raport z wyników Województwa Mazowieckiego. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, MRiRW, Warszawa.
 • Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020, Monitor Polski z 9 listopada 2012 r., poz. 839.
 • Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). MRiRW 2013.
 • Zegar S.J.[2010]: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo nr 3 (148), s. 11-25.
 • http://www.mazovia.pl/.
 • http://www.prow.mazovia.pl.
 • http://www.minrol.gov.pl.
 • www.prow.info.pl.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-348514cc-bb64-4a48-a3e5-405bc9c1f5f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.