Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji

Authors

Content

Title variants

EN
Interdependences within the agricultural policy between the WTO and the European Union in the conditions of globalisation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem głównym opracowania było przedstawienie zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Celami szczegółowymi natomiast było ukazanie reguł międzynarodowego handlu rolnego i potrzeby nowych kierunków działania WTO, niestabilności cen na artykuły rolne na rynku światowym i prób jej osłabiania poza WTO oraz nowych zjawisk we Wspólnej Polityce Rolnej wynikających z rundy Doha. W przyszłości, w wyniku niezbędnych reform, WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także, bardziej niż dotychczas, wspierać rozwój krajów rozwijających się.
EN
The main aim of the article was a presentation of interdependences in the agricultural policy between the WTO and the European Union in the conditions of globalisation. A specific objective was to highlight the rules of international agricultural trade and the new directions of WTO activities, the volatility of agricultural commodity prices in the world market and the endeavours to weaken it made outside the WTO as well as the new developments in the Common Agricultural Policy (CAP) resulting from the Doha round. In the future, as a result of necessary reforms, the WTO should continue to stimulate the liberalisation of international trade and also, more than in the past, to support the development of developing countries.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.66-76,bibliogr.

Contributors

author
 • Zakład Gospodarki Międzynarodowej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

References

 • Agricultural Trade and its Importance. [2006]. European Commission, Bruksela.
 • Axelrod R.S., Vig N.J., Schreurs M.A. [2005]: The European Union as an Environmental Governance System. [W:] The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. R.S. Axelrod, D.L. Downie i N.J. Vig (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D.C.
 • Badinger H., Breuss F., Schuster P., Sellner R. [2008]: Macroeconomic Effects of the Services Directive. [W:] Services Liberalisation in the Internal Market. Publication series t. 6. F. Breuss, G. Fink, i S. Griller (red.). European Community Studies Association of Austria (ECSA Austria), Springer, Wiedeń.
 • Bell B.Ch. [2009]: Transitional Justice, Interdisciplinary and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’. The International Journal of Transitional Justice nr 3 (1).
 • Birchfield V. [2008]: Duelling Imperialism or Principled Policies? A Comparative Analysis of EU and US Aproaches to Trade and Development. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.
 • Budżet z perspektywy „Europy 2020”. [2011]. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu. Regionów. KOM(2011) 500 wersja ostateczna. CZĘŚĆ I. Bruksela, dnia 29.6.2011. [Tryb dostępu:] http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(01):FIN:PL:PDF. [Data odczytu: maj 2012].
 • Budżet z perspektywy „Europy 2020”. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011)500 wersja ostateczna z 29.6.2011
 • Ceny żywności w Europie. [2008]. COM 821 oraz stanowiący jego uzupełnienie dokument roboczy służb Komisji SEC.
 • Christian H. [2008]: Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: the Role of Political Institutions. 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa.
 • Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. [2006]. Official Journal 2006 nr L 376.
 • Dwyer I., Guyomard H. [2008]: International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis. [W:] Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture. E. Kaditi i J. Swinnen (red.). Centre for European Policy Studies, Bruksela.
 • Elsing M. [2006]: The EU’s Common Commercial Policy. Macmillan, Burlington.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. [2010]. COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Faure J., Lefevre J. [2005]: Compliance with Global Environmental Policy. [W:] The Global Environment: Institutions, Law, and Policy. [2005]. R.S. Axelrod, D.L. Downie i N.J. Vig (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington D.C.
 • Flory T. [1999]: L’organisation mondiale du commerce. Droit institutionel et substantiel. Etablissements Emile Bruylant, Bruxelles.
 • Forsythe D.P. [2011]: Human Rights and Mass Atrocities: Revisiting Transnational Justice. International Studies Review nr 13.
 • Freeman III A.M. [2003]: Economics, Incentives and Environmental Policy. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.
 • Gascuel A. [1979]: Les illusions du Tokyo Round. Perspectives dnia 19.04.1979.
 • Grunding F. [2006]: Pattern of International Cooperation and the Explanatory Power of Relative Gains: An Analysis of Cooperation on Global Climate Change, Ozone Depletion and International Trade. International Studies Quarterly. The Journal of the International Studies Association t. 50, nr 4.
 • Hart S.L. [1997]: Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World. Harvard Business Review nr 75, styczeń - luty.
 • Hempel L.C. [2003]: Climate Policy on the Installment Plan. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.
 • Hertel T.W., Winters L.A. [2005]: Estimating the Poverty Impacts of a Prospective Doha Development Agenda. World Economy nr 8.
 • Hoekman B.M. Kostecki M.M. [2001]: The political economy of the world trading system; the WTO and beyond. Oxford University Press, Oxford.
 • Huges B.B., Irfan M.T. [2008]: Assessing Strategies for Reducing Global Poverty. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.
 • Loubet A. [2008]: Unijna Wspólna Polityka Rolna (WPR) i francuska koncepcja jej doskonalenia. [Tryb dostępu:] http://globaleconomy.pl/content/view/2592/6/. [Data odczytu: 8.5.2012].
 • Michałek J.J., Wilkin J. [2008]: Wstępna ocena konsekwencji niepowodzenia sesji ministerialnej Doha (lipiec 2008) dla instrumentów stosowanych w ramach WPR. [W:] Polityka Unii Europejskiej po 2013 roku. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Neu C.R., Simon E. [1979]: The Effects of Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations on the US Economy. An Updated View. Washington D.C.
 • Nielson D.L. [2003]: Supplying Trade Reform: Political Institutions and Liberalization in Middle-Income Presidetial Democracies. American Journal of Political Science nr 47.
 • Olson M. [1986]: The Exploitation and Subsidization of Agriculture in Developing and Developed Countries. [W:] Agriculture in a Turbulent World Economy. A. Maunder i U. Renborg (red.). Gower U.K, Aldershot.
 • Paige A. [2009]: How ‘Transition’ Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice. Human Rights Quarterly nr 31 (2).
 • Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku. [2008]. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, ss. 198.
 • Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje. [2008]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa, ss. 6.
 • Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie. [2011]. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM(2009)591 wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.10.2009, [Tryb dostępu:] lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,h u,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=503778:cs&page=. [Data odczytu: maj 2012].
 • Press D., Mazmanian D.A. [2003]: Understanding to a Sustainable Economy. [W:] Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century. N.J. Vig i M.E. Kraft (red.). CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C.
 • Puślecki Z.W. [2001]: System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Puślecki Z.W. [2003]: Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization. [W:] Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology. S. Nagel (red.). Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford.
 • Puślecki Z.W. [2006]: The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy. [W:] Business Interaction in a Global Economy. M. Kozłowski i A. Kacprzyk (red). Congress of Political Economists. USA, Wilkes-Beijing.
 • Puślecki Z.W. [2009]: The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System. New York.
 • Ragazzi I., Egger M. [2010]: Nach der Doha Runde. Elemente fuer eine neue WTO Agenda. Dokument 19 Marz. [Tryb dostępu:] http:/ www.alliancesud. ch/de/publicationen, downloads/ dokument – 19-2010-web.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Ray E.J., Marvel H.P. [1984]: The Pattern of Protection in the Industrialized Worlds. The Review of Economics and Statistics nr 3.
 • Schreyer M.L., Metz L. [2009]: Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej. Studium wykonalności, t. 3. Fundacja im. Heinricha Boella.
 • Opinia Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”. [2011]. COM(2010) 672 wersja ostateczna. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 192/21, [Tryb dostępu:] http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:192:0020:0027:PL:PDF. [Data odczytu: maj 2012].
 • Stiglitz J.E, Charlton A. [2007]: Fair trade-szansa dla wszystkich. PWN, Warszawa.
 • Task Force on Commodity Futures Markets. Report to the G20. [2010]. OICU/IOSCO, Technical Commitee of the International Organization of Securities Commission. [Tryb dostępu]: www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD340.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • The Seoul Summit Document. Seoul, November 12, 2010. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-doc.html. [Data odczytu: maj 2012].
 • Thies C.G., Porche S. [2007]: Crawfish Tails: A Curious Tale of Foreign Trade Policy Making. Foreign Policy Analysis nr 3.
 • U.S.Government and Business Leaders on Financial Transactions Taxes. Campaign speech, October 1, 2008. [2008]. IPS Institute for Policy Studies [Tryb dostępu]: http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm. [Data odczytu: maj 2012].
 • Williams P.A. [2008]: New Configuration or Reconfiguration? Conflict in North-South Energy Trade Relations. [W:] North and South in the World Political Economy. R Reuveny i W.R. Thompson (red.). Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-376ef274-4ca6-4100-b5ec-fed950991b7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.