Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Current status and prospects of organic farming in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na aktualny stan rolnictwa ekologicznego w Polsce, wskazano problemy, z jakimi borykają się producenci żywności ekologicznej. Przedstawiono strukturę wielkości gospodarstw ekologicznych w Polsce, wskazując na znaczne ich rozdrobnienie. Zwrócono uwagę na wzrastający popyt na żywnościowe produkty ekologiczne oraz niedostosowanie podaży do popytu. Wskazano także na konieczność wprowadzenia zmian w polskim rolnictwie ekologicznym, nawiązując do rolnictwa wybranych krajów europejskich.
EN
This paper highlights the current status of organic farming in Poland, and identifies problems faced by organic food producers. The article presents the distribution of organic farms by acreage in Poland, pointing to their fragmentation and unused labour resources. Attention was also given to the growing demand for organic food products and a mismatch between the food supply and that demand. A need of introducing some changes into the Polish organic agriculture, referring to the selected European countries is also pointed to.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.54-65,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Marketingu i Logistyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce

References

 • Cichocka I., Grabiński T. [2009]: Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej Żywność. Nauka, Technologia,. Jakość nr 5(66), ss.107-118.
 • Gotkiewicz W., Szafranek R. [2000]: Ecological farms as an element of the agricultural production market. Economic Sci., 2, ss.30-39.
 • Hamm U., Gronefeld F. [2004]: The European market for organic food. Revised and updated analysis. School of Management and Business. The University of Wales, Aberystwyth.
 • Klimczyk-Bryk M. [2001]: Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 558, ss.95-118.
 • Kuś J. [2011]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Europie na tle innych systemów gospodarowania oraz perspektywy jego rozwoju. [W:] IV konferencja naukowa - w 100-lecie powstania zakładu rolnictwa w SGGW, Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Łuczka-Bakuła W. [2004]: Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przemysł Spożywczy nr 1, ss. 13.
 • Łuczka-Bakuła W., Smoluk J. [2004]: The perception of Polish organic food consumer. [Tryb dostępu:] http://orgprints.org/3943/01/3943.pdf. {Data odczytu: maj 2012].
 • Nowogródzka T., Szarek S. [2012]: Analiza krajowego rynku i rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów i wielkości obrotów produktami ekologicznymi. [W:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w roku 2011. MRiRW, Warszawa-Falenty, 2012, ss.173-185.
 • Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. [2007]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014. [2011]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Polskie rolnictwo ekologiczne: sukces i perspektywy. [2012]. [Tryb dostępu:] www.dw.de/dw/article/0,,14850571,00.html. [Data odczytu: 15.05.2012]..
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. {2011]. JHARS, Warszawa.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008.{2009, dla lat wcześniejszych lata poprzednie]. JHARS, Warszawa.
 • Runowski H. [1999]: Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie polskim – stan obecny i perspektywy. Roczniki AR w Poznaniu, Rolnictwo nr 53, ss.499-515.
 • Rynek-żywności-ekologicznej-w-Polsce. [2012]. [Tryb dostępu:] www.odkrywcy.pl/kat,111400,title. [Data odczytu: 15.05.2012].
 • Staniszewska M. [2001]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce na początku XXI wieku. [W:] Materiały I Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Integracja z UE a rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w Polsce na początku XXI wieku. AR we Wrocławiu, Wrocław, ss.4.
 • Szeremeta A. [2008]: Rolnictwo ekologiczne. Perspektywa Bruksela-Polska. Bruksela-Warszawa, ss.6.
 • The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2010. [2010]. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) i. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), H. Willer i L. Kilcher. (red.). Bonn i Frick.
 • Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionów. Materiały szkoleniowe. [2010]. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. MRiRW, Skierniewice.
 • Wstępne dane dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2011 roku. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/aktualności/rolnictwo_2011 [Data odczytu: 15.05.2012]
 • Żakowska-Biemans S. [2006]: Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. [W:] Bromatologia Chemia Toksykologiczna. Suplement, ss.231-235.
 • Żakowska-Biemans S., Orzeszko-Rywka A., Jankowski P., Lipińska E. [2012]: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, ss. 295-306.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-38089d27-e603-497e-a37e-bb90a5656efe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.