Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym

Content

Title variants

EN
Future membership of Albania in the European Union in the context of the role of the farming in sustainable growth

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie dotyczy analizy możliwości rozwojowych rolnictwa albańskiego w kontekście wzrostu zrównoważonego. Rolnictwo to charakteryzujące się swoistym zacofaniem w stosunku do krajów Unii Europejskiej, jest jednocześnie wysoko ekologiczne, naturalne i dysponujące ogromnym potencjałem. Z tego też względu w opracowaniu podjęto próbę analizy sytuacji sektora rolnego Albanii. W tym celu wykorzystano materiały źródłowe (analizy, raporty), a także przeprowadzono badania własne nt. poziomu konkurencyjności albańskiego sektora rolnego oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla rolnictwa w Albanii. Wyniki badań upoważniają do uogólnienia, iż specyficzna słabość rolnictwa Albanii, odpowiednio asekurowanego okresami przejściowymi, może przyczynić się do jej spektakularnego sukcesu, konkurując wysokiej jakości produktami ekologicznymi.
EN
The study is regarding the analysis of the development potential of the Albanian farming in the context of the sustainable growth. Farming being characteristic of it with specific backwardness towards countries of the European Union, is simultaneously high ecological, natural and having an enormous potential at its disposal. Therefor in the study was an attempt to analyse the situation of the agriculture sector in Albania. For that purpose documented sources were used (analyses, reports), and own study were also conducted research to the subject of the level of the competitiveness of the Albanian agriculture sector and the identification of potential threats for the farming in Albania. Findings authorise to generalize, that peculiar weakness of Albanian farming, appropriately protected with interlude periods, can contribute to its spectacular success, competing with high quality environmentally friendly products.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.59-69,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Politechnika Łódzka, Łódź
 • Politechnika Łódzka, Łódź

References

 • Balcer A. [2008]: Bałkany Zachodnie, a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Bernet T., Kazazi I. S. [2012]: Organic Agriculture in Albania. Sector Study 2011, Swiss Coordination Office in Albania (SCO-A), Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) & Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection of Albania (MoAFCP), Tirana, Albania.
 • Czekalski T. [2003]: Albania. Historia państw świata, Seria: Historia państw świata w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • Czekalski T., Hauziński J., Leśny J. [2009]: Historia Albanii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
 • Dziak W. [1991]: Albania między Belgradem, Moskwą i Pekinem, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Kodderitzsch S. [1999]: Reforms In Albanian Agriculture. Assessing a sector In Transition, World Bank Technical Paper no. 431, Europe and Central Asia Exviromentally and Socially Sustainable Rural Development Series, The World Bank, Washington D.C.
 • Kola P. [2003]: The Search for Greater Albania, C. Hurst & Co. Publishers, London.
 • Sutton W. R., Srivastava J. P., Neumann J. E., Strzępek K. M., Droogers P. [2013]: Reducing the Vulnerability of Albanian’s Agricultural Systems of Climate Change. Impact Assessment and Adaptation Options, The World Bank Study, Washington D.C.
 • Towards an Action Plan to Develop Organic Agriculture in Albania [2006], Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection MoAFCP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-3ae42cbe-bfc1-4317-b02f-d9e7abb56113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.