Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

Authors

Content

Title variants

EN
Determinants and development prospects for the meat and poultry industry during the Polish integration process with the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych determinant rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz perspektyw rozwoju obydwu branż. Do najważniejszych czynników mających wpływ na szybki rozwój przemysłu mięsnego oraz drobiarskiego w naszym kraju w minionej dekadzie, zaliczyć można wejście Polski do Unii Europejskiej, a w ślad za tym otwarcie dużego i zamożnego rynku zbytu na naszą żywność. Nie bez znaczenia było też odpowiednie przygotowanie samych zakładów przetwórczych do otwartej konkurencji oraz wykorzystanie posiadanych przewag komparatywnych. Polski przemysł mięsny, a zwłaszcza drobiarski dobrze wykorzystały szansę do szybszego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, jaka się przed nim otworzyła po 2004 roku.
EN
The article attempts to identify the most important determinants of development for the meat and poultry industries in Poland after accession to the European Union and the prospects of development for these two industries. The most important factors influencing the dynamic development of the meat and poultry industry in our country in the last decade undoubtedly included Poland's accession to the European Union, and the related opening of a large and wealthy market for our food. Appropriate preparation of the processing plants for open competition and the use of existing competitive advantages were also significant. The Polish meat industry and poultry industry in particular have made good use of the opportunity for dynamic development and expansion to foreign markets that opened up for them in 2004.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.58-67,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa

References

  • Analizy rynkowe, Rynek Mięsa, stan i perspektywy nr 46, ARR, MRiRW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
  • Drożdż J, Mroczek R., Tereszczuk M, Urban R. 2013, Przetwórstwo produktów zwierzęcych [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (3), seria Program Wieloletni 2011-2014, nr 75, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Judzińska A. 2013, Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa, [w:] I. Szczepaniak (red.) ,Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3), Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy, seria Program Wieloletni 2011-2014, nr 73, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Gołaś Z. 2010, Czynniki kształtujące wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zagadnienia ekonomiki rolnej nr 4, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2012 roku, s. 274, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
  • Roczniki Eurostatu 2004-2012.
  • Rowiński J., Bułkowska M. 2011, Wzrasta konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku UE, Przemysł Spożywczy tom 66, nr 7-8, SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa.
  • Szczepaniak I. (red.) 2012, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), seria Program Wieloletni 2011-2014, nr 40, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-46ac71fe-4ba1-4d89-904a-09e33e130594
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.