Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 1 |

Article title

Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011

Authors

Content

Title variants

EN
The selected determinants of investment in agricultural farms in the European Union in years 2004-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badania było przedstawienie wybranych uwarunkowań inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej. Wykorzystano dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2011 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej i typu rolniczego. Wykazano, że przepływ pieniężny, nadwyżka na obsługę zadłużenia i samofinansowanie rozwoju na gospodarstwo rolne, wskaźnik reprodukcji, wskaźnik odnowienia środków trwałych (bez ziemi) i relacja inwestycji brutto do dochodu gospodarstwa są zróżnicowane w zależności od położenia geograficznego gospodarstwa rolnego, jego wielkości ekonomicznej i typu rolniczego.
EN
The aim of this research was a presentation of the selected determinants in agricultural farms in the European Union. The data from FADN database was used. It enabled the analysis of this matter according to the country of the European Union in years 2004-2011 and in the sections of: economic size and type of farms. It has been shown that the cash flow and the surplus for debt service and self-financing of development on the agricultural farm, reproductive rate, the renewal of fixed assets (excluding land) and a relation of the gross investment to the farm net income vary according to the geographical location of the farm, its economic size and type of farming.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.108-119,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • European Commission [2012]: The Common Agricultural Policy. A partnership between Europe and Farmers, European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development, [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • FADN [2014]: [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO [Data odczytu: styczeń 2014].
 • Godlewska-Majkowska H. (2011): Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. I. Fierla, PWE, Warszawa, s. 154-186.
 • Gołębiewska B. [2010]: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., t. 97, z. 4, s. 60-68.
 • Goraj L., Mańko S. [2009]: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa
 • Grzelak A. [2012]: Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (24), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 57-67.
 • Guastella G., Moro D., Sckokai P.,Veneziani M. [2013]: Investment behaviour of EU arable crop farms in selected EU countries and the impact of policy reforms, FACTOR MARKETS Working Papers, No. 42, May, [Tryb dostępu:] www.factormarkets.eu [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Józwiak W., Kagan A.[2008]: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., t. 95, z. 1, s. 22-30.
 • Kisiel R., Babuchowska K. [2013]: Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych – ujęcie regionalne, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, z. 1, s. 62-69.
 • Sarris A. H., Doucha T., Mathijs E. [1999]: Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development, European Review Agricultural Economics, Vol. 26 (3), s. 305- 329.
 • Sobczyński T. [2009]: Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, T. 9 (24), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-168.
 • Vercammen J. [2007]: Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment, European Review of Agricultural Economics, Vol. 34 (4), ss. 479-500.
 • Wędzki D. [2009]: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Kraków.
 • Woś A. [2000]: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, Warszawa.
 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe [2012], IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-49ac6d85-a49d-4a84-a10a-bca93ee5e090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.