Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego

Authors

Content

Title variants

EN
The market of agricultural land in Poland in the European market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy była próba określenia specyfiki rynku gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego w zakresie czynników stymulujących i ograniczających jego rozwój. Wyniki analiz potwierdziły, że akcesję Polski do Unii Europejskiej należy zaliczyć do głównych katalizatorów zmian na rynku gruntów rolnych, polegających na wzroście dynamiki obrotu oraz cen ziemi. Zjawisko to notowane jest także w pozostałych państwach, zaliczanych do tzw. „nowych” w strukturze UE. Do czynników, które mogły i nadal mogą wpływać na wzrost wartości ziemi rolnej w Polsce, można też zaliczyć m.in. możliwość innego niż rolnicze wykorzystania gruntów, tendencję w kierunku zrównywania się cen ziemi w Polsce i krajach Europy Zachodniej, ograniczoną podaż gruntów, czy zniesienie od maja 2016 r. ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców.
EN
The aim of the study was to determine the specificity of the agricultural land market in Poland compared to the European market in terms of what stimulates and what restrict its development. The results of the analysis confirmed that the Polish accession to the European Union is one of the main drivers of change in the agricultural land market, consisting in the growth rate of the market and land prices. This phenomenon is also observed in the other countries belonging to the socalled "new" in the structure of the EU. Factors that could and still can contribute to increasing the value of agricultural land in Poland also include, among others, the possibility of a non-agricultural use of land, a trend toward leveling the land prices in Poland and Western European countries, a limited supply of land, or the abolition of May 2016 restrictions on the acquisition of land by foreigners.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.140-149,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L [2012a]: Key Issues and Developments in Farmland Sales Markets in the EU Member States and Candidate Countries. Faktor Markets No. 12, February 2012.
 • Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L.[2012b]: Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries. Faktor Markets No. 15, February 2012.
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r. [2014]. GUS, Warszawa.
 • Cymerman R. (red.) [2013]: Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn.
 • Market Survey. UK Agricultural Land [2014]. Savills World Research. [Tryb dostępu:] www.savills.co.uk. [Dostęp: lipiec 2014].
 • Miś R. [2012]: Inwestycja w ziemię rolną alternatywą dla akcji. „Biuletyn W Investments SA”, Warszawa listopad 2012.
 • Obrót nieruchomościami w 2009 roku [2013]. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa [2013]. GUS, Warszawa.
 • Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [2008]. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [2013]. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2013 roku [2014]. ANR Warszawa.
 • Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości [2007]. GUS, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-4fbf503f-5b5d-4672-b154-8248d397c172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.