Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 1 |

Article title

Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The changes of the agriculture resources efficiency in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto kwestię zróżnicowania efektywności materialnych i niematerialnych zasobów przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach UE i świata. Podkreślono rolę relatywnie nowego, dotychczas nie docenionego w rolnictwie zasobu, jakim jest kapitał intelektualny. Przedstawiono wybrane wyniki badań efektywności wykorzystania tego kapitału w polskich przedsiębiorstwach rolniczych stosując metodę VAIC™ opracowaną przez A. Pulica.
EN
In the article the problem of diversifying the efficiency of the tangible and intangible resources of farm businesses as the way to achieving the good position on the EU and Word food market were presented. The role of relatively new resource was also emphasized. This new resource is the intellectual capital - so far not noticed and not used in the agriculture. The chosen results of the effectiveness of this capital in polish farm businesses applying the VAIC™ method of A. Pulica were presented.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.55-62,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • Allaire-Arrive V. [2007]: Protecting and Capitalizing on Intangible Agricultural Assets, www.momagri.org
 • Dobija D. [2003]: Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [red.] B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Edvinsson, L. and Malone, M.S. [1997], Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperBusiness, New York, NY.
 • Ederer, P. [2006] - Innovation at Work: The European Human Capital Index, pp.2, [Tryb dostępu:] http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/45-the-european-human-capital-index.html [Data odczytu: luty 2014].
 • Jarugowa A., Fijałkowska D [2002]: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Jona-Lasinio C., Iommi M., Mazochi S. [2010]: Intangible capital and productivity growth In European Countries. LUISS-LLEE, Januar 10, 2010.
 • Kasiewicz S., Kicińska M., Rogowski W. [2006]: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2006.
 • Kozera M. [2011]: Intellectual capital in agriculture- measurement and determinants Acta Scientarum Polonorum. Oceonomia; 10 (3)/2011; 83-95.
 • Kozera M. [2012]: Kapitał intelektualny w rolnictwie- zrozumieć, zmierzyć, zastosować, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania [red.] Tadeusz Dudycz, Grazyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Barycz; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262/ 2012; 177-187.
 • Kozera M. Kalinowski S. [2012]: Intellectual capital –non- material element of farm businesses economic success, w: Management – Leadership – Strategy – Competitiveness; Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012, 405-413, Szent Istvan University, Godollo, Węgry
 • Kozera M. Parzonka M. [2011]: Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych, Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21)/2011, 35-46.
 • Kozera M., Gołaś Z. [2008]: Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnik konkurencyjności agrobiznesu; RN SERiA t. X, Zeszyt 1, str. 186-189, Warszawa- Poznan- Lublin.
 • Mroziewski M. [2008]: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania u warunki jego rozwoju. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Ptitchard B. [2000]: The tangible and intangible spaces of agro-food capital. Paper presented at the International Rural Sociology Association World Congres X, Rio de Janeiro, Brazil, July 2000.
 • Pulic, A. [2000],MVA and VAICeAnalysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Austrian Intellectual Capital Research Center, Graz [Tryb dostępu:] www.measuring-ip.at/Papers/ham99txt.htm [Data odczytu: listopad 2011].
 • Pulic, A. [2003], “Intellectual capital – does it create or destroy value?”, submitted to PMA Intellectual Capital Symposium, Cranfield.
 • Pulic, A. [2005], “Value creation efficiency at national and regional levels: case study – Croatia and the European Union”, in Bounfour, A. and Edvinsson, L. [Eds],Intellectual Capital for Communities, Elsevier, Oxford.
 • Qinrong W., Bruce B. [1996]: Value of Advertising by Food Manufactures as Investment in Intangible Capital; Agribusiness, Vol.12, No. 2, p. 147-156, Copyright by John Wiley & Sons, Inc.
 • Strojny. M. [2000]: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, [w]: Przegląd Organizacji 2000, nr 7-8, 17-21.
 • Ujwary-Gil A., 2009: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Wyd. C.H. BECK, Warszawa
 • Wachowiak P. [red.], [2005]: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. wyd. SGH, Warszawa.
 • White F.C. [1995]: Valuation of Intagible Capital In Agriculture; Journal Agr. And Applied Economy 27 [2], December, 437-445, Copyright Southern Agricultural Economics Association.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-5219660c-2f49-424b-860d-d3dcb868918f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.