Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Wydatki na ochronę środowiska w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Environmental protection expenditure in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska są bardzo ściśle związane z systemem finansów publicznych. Badanie nakładów na ochronę środowiska w Polsce zapoczątkowane zostało dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Do tej pory system informacji o nakładach na ochronę środowiska w Polsce i Europie jest ciągle budowany. Pomimo corocznego wzrostu wielkości nakładów nie osiąga on zamierzonego poziomu jaki wyznaczono przy negocjacjach wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r.
EN
Investment outlays for environmental protection are closely related to the system of public finance. Research investment for environmental protection in Poland was initiated only in 1970’s. Until now, information system investment outlays on environmental protection in Poland and Europe are still under construction. Despite annual increases, spending has not reached the desired level which was determined during negotiations for Polish entry to the European Union in 2004.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.88-94,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Broniewicz E. [2006]: Rachunek nakładów na ochronę środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 1(29) ss. 125-134.
 • Broniewicz E., Poskrobko B. [2003]: Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Rozprawa naukowa.
 • Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego.
 • Domańska W., Jabłonowski G. [2012]: Europejskie Rachunki Ekonomiczne Środowiska. Wiadomości Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, ZWS, Warszawa, ss. 24-31.
 • European System For The Collection of Economic Information on The Environment (SERIEE), Manual, Version 1994, Eurostat: Environmental Statistics, Series E8 – Environment – Methods.
 • Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Helsinki 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 346)
 • Łuszczyk M. [2006]: Kontrowersje wokół funkcjonowania celowych funduszy ochrony środowiska w Polsce. Ekonomia i Środowisko, Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 1(29) ss. 135-154.
 • Ochrona Środowiska [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011], ZWS GUS.
 • Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2012 (PBSSP 2012), Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, (Dz. U. Nr 173, poz. 1030), Warszawa 2011.
 • Roman Eurostat’s Metadata Server: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC; data dostępu lipiec 2013 r.
 • Śleszyński J. [2000]: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza ARIES.
 • Strona www Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/; data dostępu lipiec 2013 r.
 • Strona www Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl.
 • Strona www Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/.
 • Wstępny krajowy program wdrażania Bałtyckiego Planu Działań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-530ae6ef-bcea-45ed-945a-039d3dfffb9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.