Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich

Authors

Content

Title variants

EN
Social determinants of the Polish rural areas development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto dyskusję nad rolą endogennych czynników rozwoju obszarów wiejskich. Nawiązano do koncepcji dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze duchowym i materialnym. Podkreślono rolę uruchomienia kapitału społecznego regonów i wykorzystania go w procesie przemian. Wskazano również na potrzebę holistycznego podejścia do analiz uwarunkowań społecznych przemian na obszarach wiejskich.
EN
The role of endogenous factors of rural areas development has been discussed. The concept of cultural heritage, especially its spiritual and material character, has been referred to. The startup role of regions’ social capital and its use in the transition process has been underlined. The need of using a holistic approach for analyses of social determinants of rural development has also been indicated.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.46-53,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • Gieysztor A. [2000]: O dziedzictwie kultury. Warszawa, [Tryb dostępu:] http://www.rp.pl/artykul/809031.html?print=tak&p=0. [Data odczytu: 9.02.2012].
 • Jurga S. [2001]: Krajoznawstwo wspomaga reformę systemu edukacji. Ziemia, s. 18.
 • Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście realizacji celów określonych w przygotowywanych obecnie dokumentach strategicznych. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Warszawa. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/kierunki_rozwoju_polskiego_rolnictwa_2010.pdf. [Data odczytu: 9.02.2012].
 • Kozera M. [2012]: Sumienie biznesu. Etyczne decyzje gospodarcze. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, ss.43.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt. [2009]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Midura F. [2008]: Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi. [W:] Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”. Jabłonka, 24-25 kwietnia 2008. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. [Tryb dostępu:] http://www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/VBS/ref_3_VBS.pdf. [Data odczytu: 14.05.2012].
 • Miś T. [2009]: Jakość kapitału ludzkiego. [Tryb dostępu:] mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf [Data odczytu: 19.05.2012].
 • Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego: T. 1 : Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych. [2010]. A. Grzelak, K. Pająk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pomorski J. [2005]: Kultura wobec społecznej transformacji. Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Putman R. [1995]: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Fundacja im. Stefana Batorego, Wyd. Znak, Kraków-Warszawa.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa. [Tryb dostępu:] https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/D ocuments/SGGW_ekspertyza_obsz_wiej_vfinal.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Strzelecki P. [2010]. Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH nr 6.
 • Sułkowski Ł. [2002]: Kulturowa zmienność organizacji. PWE, Warszawa.
 • Szomburg J. [2012]: Wielkie przewartościowanie. [Tryb dostępu:] http://www.rp.pl/artykul/809031.html. [Data odczytu: 12.05.2012].
 • Tomaszewski A. [2000]: Dziedzictwo i zarządzanie. [W:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. K. Gutowska (red.). Warszawa.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. [2001]. Center for Educational Research and Innovation OECD.
 • Wilkin J. [2007]: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne (Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, 29-30 listopada 2007).
 • Wyrwicka M. [2011]: Foresight „Sieci gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Materiały Informacyjne Wydziału Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Zegar J. [2010]: Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista nr 6, ss. 779-806.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-57d6e8e8-4c99-40b7-9634-21612726e15c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.