PL EN


2012 | 12[27] | 2 |
Article title

Polski eksport żywności do Rosji w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Exports of Polish food products to Russia during the global economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano analizę polskiego eksportu rolno-spożywczego do Rosji w czasie globalnego kryzysu gospodarczego. Recesja w Europie w 2009 r. oraz kryzys zadłużeniowy w strefie euro wyraźnie pogorszyły uwarunkowania handlu międzynarodowego. Spadek PKB w Unii Europejskiej wyniósł 4,2%, a w Rosji był jeszcze większy (7,8%). Pomimo tych niekorzystnych okoliczności polski eksport żywności do Rosji w latach 2007-2011 wzrósł o 77%, a udział Rosji w polskim eksporcie w tej grupie produktowej znacząco zwiększył się, z 4,3% w 2008 r. do 5,3% w 2011 r. W efekcie internacjonalizacja sprzedaży z polskiego sektora rolno-spożywczego uległa dywersyfikacji, kosztem zmniejszenia udziału rynku unijnego. W obecnej, złożonej sytuacji ekonomicznej w strefie euro Rosja z około 140 milionową ludnością może okazać się perspektywicznym, alternatywnym rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw.
EN
Polish agri-food exports to Russia during the global economic crisis are analysed. The recession in Europe in 2009 and the debt crisis in the Eurozone were the key factors that had a negative influence on the international trade. The GDP decline in the European Union amounted to 4.2% and in Russia it was even stronger (7,8%). In spite of these disadvantages, Polish agri-food exports to Russia increased between 2007 and 2011 by 77% and the share of Russia in the Polish agrifood exports grew significantly, from 4.3% in 2008 to 5.3% in 2011. As a result, the internationalization of Polish agri-food sector sales is more diversified, at the cost of share of the EUmarket. In the current complicated economic situation in the Eurozone, Russia with its population of 140 million can be a prospective, alternative exports market for Polish enterprises.
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.132-139,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
References
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2011 r. [2012]. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. [2008-2011]. Analizy rynkowe nr 28-34, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • International Trade Statistics. [2008-2011]. World Trade Organization, Genewa. [Tryb dostępu:] http://wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm. [Data odczytu: maj 2012]
 • Krugman P. [2009]: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton & Company, Nowy Jork i Londyn.
 • Mazurek S. [2011]: Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych. Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 • Orłowski W. [2011]: Kryzys finansowy a pozycja Zachodu. [W:] Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu. R. Kuźniar (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rocznik handlu zagranicznego [2008-2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S. [2011]: Ekonomia kryzysu. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Tomaszkiewicz B., Otto P. [2012]: Zastój w UE hamuje Polski handel. Nasza przyszłość jest na Wschodzie. [Tryb dostępu:] forsal.pl/artykuly/617888,zastoj_w_ue_hamuje_polski_handel_nasza_przyszlosc_jest_na_wschodzie.html. [Data odczytu: maj 2012].
 • Wierzejski T. [2006]: Polski eksport do Rosji w rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Stosunki Międzynarodowe nr 40-41, ss. 14-16.
 • Wierzejski T. [2010]: Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń.
 • World Economic Outlook.. [2012]. International Monetary Fund, April 2012. [Tryb dostępu:] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-590862d2-e1a5-425a-a726-c1617143b3a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.