Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 2 |

Article title

Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka - zagadnienia prawne i ekonomiczne

Authors

Content

Title variants

EN
Cooperatives as an important entities operating in the milk market - the legal and economic issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiono wybrane prawne i ekonomiczne zagadnienia dotyczące spółdzielni mleczarskich oraz spółdzielczych grup producentów rolnych działających na rynku mleka. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy organizacyjne i podatkowe, finansowania działań spółdzielni ze środków unijnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące spółdzielni jako podmiotu skupującego mleko oraz działającego na rynku mleka. W dalszej kolejności rozważania skupiały się na planowanej reformie WPR i jej wpływie na działalność spółdzielni.
EN
The article presents selected legal and economic aspects of dairy co-operatives and cooperative groups of agricultural producers operating in the milk market. Particular attention has been given to the organizational and fiscal issues as well as to the issue of financing the actions of cooperatives from EU funds. In addition, the article presents the basic concepts concerning cooperatives as milk purchasing entities and milk market. Milk production is a source of regular monthly income for many farmers. Further discussion focuses on the planned reform of the CAP and its impact on the business activity of the cooperative.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.108-120,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • Agencja Rynku Rolnego [2012]: Kwotowanie produkcji mleka, http://www.arr.gov.pl/data/00321/kwotowanie_2012.pdf [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Agriculture, Trade and the Environment [2004]: The Dairy Sector. Wyd. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Paris.
 • Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010]: Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego (wyniki symulacji modelowych), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, ss. 62-74.
 • Bieluk J., Łobos-Kotowska D.[2011]: Kwoty mleczne jako przedmiot obrotu – wybrane zagadnienia. Studia Iuridica Agraria Tom IX, ss. 294-306.
 • Gerbrandy A., de Vries en Sybne [2011]: Agricultural Policy and EU Competition Law. Possiblities and Limits for Self-Regulation in the Dairy Sector. Eleven International Publishing. Den Haag.
 • Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K. [2011]: Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach. Przegląd Prawa Rolnego nr 2, ss. 35-58.
 • Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiająca Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. [2010]. Dz.U UE C 2010.210.4.
 • Fici A [2012]: Cooperative identity and the law, Euricse Working Paper 2012, nr 23, ss.3-27.
 • de Frahan B. H., Baudry A., de Blander R., Polomé P., Howitt R. [2011]: Dairy farms without quotas in Belgium : estimation and simulation with a flexible cost function. European Review of Agricultural Economics n. 4, ss. 469-495.
 • Hamulczuk M., Stańko S. [2009]: Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych w Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, ss. 3-20.
 • Komisja Europejska [2001]: Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej. Bruksela.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza [2009]: Fundusze Europejskie instrumentem realizacji strategicznych i antykryzysowych programów dla spółdzielczości, Wyd. KRS. Warszawa.
 • Mierzwa D. [2010]: Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław.
 • Münkner H. [2010]: Germany, w: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). Part II. National Report. Bruksela.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie.[2010]. http://www.europarl.europa.eu, [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie podwyżek cen żywności z 9.2.2011 r. [2011]. http://www.europarl.europa.eu. [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). [2005]. Dz.U.UE.L.05.277.1 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objęcia Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2007]. Dz.U. Nr 81, poz. 550 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. Nr 139, poz. 883 ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. [2012]. Dz.U.UE.L.2012.94.38
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych [2012]. Dz.U.UE.L.2012.156.39.
 • Suchoń A. [2012]: Z prawnej problematyki zakładania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze grupy producentów rolnych, Przegląd Prawa Rolnego nr 2, w druku.
 • Sznajder M. [2010]: Skutki likwidacji kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. [1982]. Tekst jedn. Dz.U. z 2003, Nr 188. poz. 1848 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, . [2000]. Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. [2004]. Tekst jedn. z 2009, Nr 11, poz. 65 ze zm.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. [1991].Tekst jedn. Dz.U. z 2006, Nr 121, poz. 844 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. [1992].Tekst jedn. Dz.U z 2000, Nr 54, poz. 654 ze zm.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. [1984].Tekst jedn. Dz.U. z 2006, Nr 36, poz. 969 ze zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., V CKN 504/00. [2001]. LEX/el. wyrok nr 52762.
 • Zuba M. [2009]: Spółdzielnie mleczarskie trwałą formą agrobiznesu, Zeszyty Naukowe WSEI w Lublinie, seria Ekonomia, nr 1, ss. 167-175.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-5f2853bf-68ad-4b9c-8cea-30bdd34a5cb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.