Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych w handlu wewnątrzwspólnotowym

Authors

Content

Title variants

EN
Competitiveness of Polish agri-food products in intra-EU trade

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to analyze ex-post the competitiveness of selected Polish agri-food products in intra-EU trade. Some quantitative indicators of competitiveness and cluster analysis were used. The analysis shows that Poland gained higher competitive advantages in the trade of plant products than in those of animal origin. Processed products were more competitive in the EU market than raw materials. Cereals and preparations of cereals, as well as oils and fats produced in Poland had no competitive advantages in intra-EU trade.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.344-356,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
author

References

 • Adamkiewicz H. (1999): Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.
 • Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2005. (2006). European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Bruksela-Luxemburg.
 • Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku. (2005). IERiGŻ, Warszawa.
 • Baer-Nawrocka A. (2005): Konkurencyjność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozprawa doktorska, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005): Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERIA, tom VII, zeszyt 5.
 • Czyżewski, A., Sapa, A. (2003): Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Dąbrowski J., Krzyżanowska Z. (1999): Rynek mięsa wieprzowego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Problemy Integracji Rolnictwa 1.
 • Frohberg K. (2000): Konkurencyjność polskiego rolnictwa. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Red. E. Majewski, G. Dalton. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi – stan i perspektywy. (2005). Nr 21, IERiGŻ, Warszawa.
 • http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/prices/index_en.htm. Agricultural Markets - Prices.
 • http://www.statsoft.pl.
 • http://www.wetgiw.gov.pl
 • Hybel J. (2002): Konkurencyjność polskich producentów owoców i warzyw w handlu zagranicznym. Roczniki Naukowe SERiA, tom IV, zeszyt 4.
 • Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A. (2005): Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej. [W:] Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991): Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.
 • Leszczyńska M. (1999): Możliwości rozwoju wymiany handlowej Polski z Unią Europejską w zakresie produktów rolno-spożywczych, [W:] Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje. Materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej, część II. Red. K. Budzowski, S. Wydymus. Katedra Handlu Zagranicznego, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Łopaciuk W. (2005): Eksport polskich produktów rolno-spożywczych po wejściu do UE. Przemysł Spożywczy 8.
 • Marek T. (1989): Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Nosecka B. (2004a): Tendencje na rynku przetworzonych owoców i warzyw. Część I. Popyt. Przemysł Spożywczy 10.
 • Nosecka B. (2004b): Przetwórstwo owocowo-warzywne w aspekcie integracji z UE. Przemysł Spożywczy 4.
 • Pawlak K. (2005a): Wybrane metody pomiaru pozycji konkurencyjnej sektora rolno-spożywczego w wymianie międzynarodowej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, tom 92, zeszyt 1.
 • Pawlak K. (2005b): Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego sektora owocowo-warzywnego na tle krajów Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo 3(128).
 • Piskorz W. (1998): Uwarunkowania zmian w poziomie i bilansie obrotów w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi. [W:] Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 1997 roku. FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Poczta W., Hardt Ł. (2005): Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich – próba oceny. [W:] Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2004 roku (2005). FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 roku (2006). FAMMU/FAPA, Warszawa.
 • Rowiński J. (2002): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Przemysł Spożywczy 8.
 • Rowiński J. (2005): Handel rolno-spożywczy – co się zmieniło po akcesji? Wspólnoty Europejskie 4(161).
 • Rycombel D. (2003): Zmiany w handlu mięsem po wejściu Polski do UE. Perspektywy zwiększenia wymiany handlowej. [W:] Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tom IV. MRiRW, RCSS, Warszawa.
 • Rytko A. (2003): Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako stadium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J. (2005): Sytuacja polskiego mleczarstwa pół roku po akcesji Polski do UE. Wspólnoty Europejskie 1(158).
 • Skawińska E. (2002): Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Sokołowski A. (2002): Metody stosowane w data mining. StatSoft Polska.
 • Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec Unii Europejskiej na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. (1999). Red. M. Guzek. IKCHZ, Warszawa.
 • Wyżnikiewicz B. (1998): Konkurencyjność przemysłu przetwórczego w świetle analizy DRC. [W:] Eksport – bilans płatniczy – polityka kursowa. Red. J. Winiecki. Zeszyt 1, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-637c8fdb-4391-49c1-9012-1c4a6b7e0875
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.