Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 2 |

Article title

Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi

Content

Title variants

EN
Cost evaluation of migration of the rural population of the Carpathians in the context of problematic migration areas management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obszarze gmin górskich Karpat Polski i Ukrainy z udziałem przedstawicieli organów samorządów. Analiza dotyczyła następstw procesów migracji ludności w odniesieniu do czynników generujących koszty dla społeczności lokalnej. Wskazano na istotność poszczególnych determinantów z wykorzystaniem wielokryterialnej metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w ramach zbudowanego na jej podstawie modelu odnoszącego się do trzech kryteriów głównych – ekonomicznego, rolnośrodowiskowego oraz społecznego. W artykule podkreślono konieczność podjęcia działań systemowych w zakresie zarządzania obszarami migracyjnymi ze strony władz lokalnych i centralnych, wskazując na ryzyko nasilenia procesów depopulacyjnych i degradacji ekonomicznospołecznej terenów górskich.
EN
The article presents the results of research carried out among the communities of Polish Carpathian mountains and Ukraine with the participation of representatives of local governments. The analysis includes the consequences of migration processes of the population with relation to the cost drivers for the local community. The significance of the individual determinants using a multi-criteria method (AHP) was indicated. The AHP model included three main criteria - economic, agro-environmental and social. The article emphasizes the need for systematic action from local and central authorities in migration management. The risk of depopulation escalation processes as well as socio-economic degradation of the mountains have been especially emphasized.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.26-34,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
  • Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków

References

  • Baran E. [2008]: Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, tom 95. z. 2, s. 84.
  • Churski P., Hanke J. [2002]: Obszary problemowe w Polsce w układzie jednostek NTS.[w:] (red.) H. Rogacki: Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 161-176.
  • Florek-Paszkowska A., Cymanow P. [2012]: Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, SGGW Warszawa, s. 96-105.
  • Florek – Paszkowska A., Cymanow P., Cymanow – Sosin K. [2014]: Multi-criteria assessment of risk in the management of a food industry enterprise with the application of the Analytic Network Process –International Journal of Advanced Technology in Engineering and Science (IJATES). Volume No.02, Issue No.12, December 2014 s. 207-214.
  • Sobierajewska J. [2008]: Efektywność gospodarowania i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych na terenach ONW, w: Józwiak W. (red.) Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. IERiGŻ PIB, Warszawa, s. 104.
  • Satoła Ł. [2013]: Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum – peryferia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka Przestrzenna, Nr 320, s. 176-185.
  • Solga B. [2002]: Migracje polsko – niemieckie i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole.
  • Wolszczak-Derlacz, J. [2009]: The impact of internal and international migration on regional convergence in Poland, [w:] Duszczyk, M. i M. Lesińska (red.) Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-685bef97-bba5-4b11-a65e-1445fbbd1238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.