PL EN


2013 | 13[28] | 2 |
Article title

Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE

Authors
Content
Title variants
EN
The changes in the level and the structure of the rural production in Poland against a background of EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano analizy zmian, jakie zaszły w poziomie oraz strukturze produkcji rolniczej w Polsce oraz w pozostałych krajach UE. Przedmiotem porównania był w rok 2011 oraz 2004. Wyniki badań pokazały, że zmiany dokonujące się w polskim rolnictwie mają podobny kierunek jak w UE. W badanym okresie obserwuje się wyraźny wzrost wartości produkcji rolniczej, w Polsce wyniósł on blisko 65%. Zmiany w strukturze produkcji wyrażają się zmniejszeniem produkcji zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i żywca wieprzowego oraz wzrostem produkcji rzepaku i mleka. Pomimo tych zmian, udział Polski w produkcji unijnej wymienionych produktów nie uległ istotnym zmianom.
EN
This paper makes an analysis of changes in both level and structure of rural production in Poland and in other EU countries. An author compared the year 2011 and 2004. An analysis showed that changes in Polish agriculture have the same direction like in EU. In surveyed period the growth of agricultural production is observed to be distinctly greater. The changes in production structure concern the diminishing tendency of both grain, sugar beets, potatoes and slaughter production but increasing tendency of rape and milk production. Despite of the above mentioned changes the share of Poland in Union rural production of mentioned products has not changed considerably.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.59-67,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
author
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
References
 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. [2010]: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 97, z. 4, ss. 9-15.
 • Baza danych EUROSTAT. [tryb dostępu:] ec.europa.eu/eurostat. [data odczytu: marzec 2013].
 • Christiaensen L., Swinnen J. [1994]: Economic, Institutional and Political Determinants of Agricultural Production Structures in Western Europe, Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven, Working paper 11.
 • Kowalczyk S. [2012]: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12, z. 1, ss. 113-126.
 • Majewski E. [2010]: Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, ss. 159-169.
 • Nowak A. [2012]: Przekształcenia strukturalne w rolnictwie Polski i krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 98, ss. 23-37.
 • Poczta W., Rzeszutko A. [2012]: Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8/57, ss. 366-381.
 • Rembisz W. [2008]: Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym, VIZJA PRESS &IT, Warszawa.
 • Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Woś A. [1996]: Agrobiznes. Makroekonomia, Tom 1, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-737d9df4-d086-49d0-bd9f-299293187248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.