PL EN


2014 | 14[29] | 2 |
Article title

Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej - na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Tax expenditures as an instrument of the agriculture policy - an example of selected European Union Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Państwa członkowskie Unii Europejskiej w narodowych systemach podatkowych stosują instrumenty podatkowe, które pozbawiają państwo części dochodów publicznych oraz zapewniają korzyści wybranym podatnikom. Takie preferencje podatkowe (tax expenditures) są kierowane m.in. do wybranych gospodarstw rolnych lub wspierają produkcję niektórych towarów. Instrumenty te mogą zakłócać konkurencję na rynku wspólnotowym w tak wrażliwym sektorze, jakim jest rolnictwo. Jednocześnie część z tych konstrukcji podatkowych, na co wskazują badania i szczegółowa analiza raportów dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie, wymyka się unijnej notyfikacji. Celem artykułu jest analiza preferencji podatkowych kierowanych do rolników w wybranych krajach UE, tj. w Niemczech, Francji i we Włoszech oraz ocena skutków i zakresu tego ukrytego wsparcia.
EN
The Member States of the European Union in their national tax systems apply tax instruments directed to the agriculture sector (so-called tax expenditures) that diminish public revenue and provide benefits to selected groups of taxpayers. Tax expenditures are targeted to strictly selected farms or production of certain goods. Implementing them may results in distortion of competition in the single market of an agriculture sector. At the same time aid in the form of tax expenditures avoids the EU notification, which consequently allows member states to support agriculture beyond the scrutiny of state aid. The purpose of this article is to analyse tax expenditures targeted to farmers in selected EU countries, i.e. Germany, France and Italy, and to assess the impact, as well as the scope of this hidden state intervention in the agriculture sector.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.43-58,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
 • Katedra Skarbowości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
author
 • Katedra Skarbowości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
References
 • Andersen F.G., Asheim L.J., Mittenzwei K., Veggeland F. [2002]: Taxation of Agriculture in Selected Countries, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo.
 • Annexe au projet de loi de finances pour 2013. Évaluation des voies et moyens. Tome II: Dépenses fiscales. [2012]. Ministère de l'Économie et des Finances, Paryż.
 • Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2011 bis 2014. Drucksache 17/14621. [2013]. Deutscher Bundestag.
 • Bericht nach §99 der Bundeshaushaltsordnung zur Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen bei land und forstwirtschaftlichen Einkünften gemäß §13a des Einkommensteuergesetzes. Drucksache 17/8428. [2012]. Deutscher Bundestag.
 • Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230).
 • Dziemianowicz R. [2007]: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862).
 • Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG).
 • Górecki J. [2011]: Przyszłość gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Unii Europejskiej. [w:] Wieś i rolnictwo w mediach. Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale. Relazione Finale. [2011]. Ministero dell’Economia e delle Finanze, [Tryb dostępu:] http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sullxerosione_fiscale.pdf. [Data odczytu: styczeń 2014].
 • Jankowska A., Marek M. [2009]: Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Morelli G.K. [2012]: Il trattamento fiscale nel settore agricolo nei principali paesi dell’unione europea, con comparazione operativa per le aziende agricole italiane, Brescia.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej: Dz. U. C 1998 nr 384/03.
 • Parsche R., Haug P., Marcelo A., Woon Nam C., Reichl B. [2000]: Internationaler Vergleich der Systeme zur Besteuerung der Land und Forstwirtschaft, Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München.
 • Projet de loi de finances rectificative pour 2012. [Tryb dostępu:] http://www.senat.fr/rap/l12-213-1/l12-213-138.html. [Data odczytu: styczeń 2014].
 • Servowa E., Khramova I., Maslenkova V. [2000]: Taxation in Agriculture, Institute for the Economy in Transition, Moskwa.
 • Tax expenditures in OECD Countries. [2010]. OECD, Paryż.
 • Taxation and Social Security in Agriculture. [2005]. OECD, Paryż.
 • Taxation and Social Security in Agriculture. [2006]. OECD, Paryż.
 • Veen H., Meulen H., Bommel K., Doorneweert B. [2007]: Exploring agricultural taxation in Europe, Agricultural Economics Research Institute, Haga.
 • Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013: Dziennik Urzędowy UE C319/1 z 27.12.2006.
 • Zorya S. [2006]: Improving Agricultural Fiscal Policy in Ukraine, ECSSD Environmentaly and Socialy Sustainable Development Working Paper nr 44, World Bank.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7c2e007d-36d6-4e10-80cf-b4ae221a06f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.