PL EN


2013 | 13[28] | 2 |
Article title

Potencjał produkcyjny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim

Content
Title variants
EN
The production potential and agricultural development determinants in Zachodniopomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniach przyjęto dwa założenia wyjściowe: 1). pomimo podobnych uwarunkowań rolnictwo w regionach niemieckich (Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Szlezwik – Holsztyn) jest lepiej rozwinięte niż w północnych województwach Polski (zachodniopomorskim i pomorskim); 2). uwarunkowania rozwoju rolnictwa województwa zachodniopomorskiego na poziomie lokalnym są zróżnicowane. Założeniom podporządkowano cele badawcze. Pierwszy z nich to ocena potencjału produkcyjnego rolnictwa woj. zachodniopomorskiego na tle wybranych regionów. Drugi to ocena zróżnicowania uwarunkowań rolnictwa w woj. zachodniopomorskim. Przy ocenie zróżnicowania wzięto pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Poziom uwarunkowań gmin wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego.
EN
Two assumptions were used in the research: 1). despite similar conditions the agriculture is more developed in the regions of Germany (Mecklenburg – West Pomerania, Schleswig – Holstein) than in the northern voivodeships of Poland (Zachodniopomorskie and Pomorskie voivodeship); 2). conditions for the development of agriculture Zachodniopomorskie voivodeship are diversified at the local level Two research objectives were assigned to the assumptions. The first being the appraisal of the agricultural production potential of Zachodniopomorskie voivodeship compared to three selected regions. The second being the diversity of the determinants levels for the agricultural development in Zachodniopomorskie voivodeship. During our research both the natural and anthropogenic determinants were taken into account. The communes determinants level was determined using the synthetic indicator.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.68-78,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Politechnika Koszalińska, Koszalin
References
 • Dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010, [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl/bdl [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Grudzińska D., Krynicka – Tarnacka T. [2003]: Geografia. Świat i Polska. System społeczno – gospodarczy, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń, s. 160 – 163.
 • Kołodziejczak M. [2008]: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t.4 (19), Warszawa s.270-271.
 • Kop J., Kucharska M., Szkurłat E. [2006]: Geografia społeczno – ekonomiczna, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, s. 112 – 116.
 • Kuciński K. [2007]: Geografia ekonomiczna. Kompendium w zarysie i zadaniach, Difin, Warszawa, s. 281.
 • Landwirtschaft in Schleswig-Holstein – ein Porträt in Zahlen [2011], Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, s.4.
 • Michałków I. [2002]: Geografia ekonomiczna. Świat i Polska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 113 – 114.
 • Poczta W. [1999]: Wpływ struktury agrarnej rolnictwa na intensywność i efektywność wytwarzania w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej. Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Część I. roczniki AR, s.449-459.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [2007], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s.241-242.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2011 [2011], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku [2012], Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Skrzypczak W. [2002]: Geografia ekonomiczna, Efekt, Warszawa, s. 151.
 • Statistisches Jahrbuch 2011. [2011]. Statistisches Bundesamt Deutschland
 • Stola W., Szczęsny R. [2001]: Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] Geografia gospodarcza Polski, I. Fierla red., PWE, Warszawa, s. 159 – 169.
 • Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 [2005], Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, s. 45.
 • Viehwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 2010 [2011], Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, s.5.
 • Wykaz obszarów ONW, Załącznik 1 do PROW 2007-2013, s. 63 – 64.
 • Wysocki F., Lira J. [2003]: Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, s. 173 – 175.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-7eac45dd-6356-49ff-a37b-ca81c8583fa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.