PL EN


2014 | 14[29] | 1 |
Article title

Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI w.

Authors
Content
Title variants
EN
Dutch floriculture in the first decade of XXI century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza zmian w holenderskim kwiaciarstwie w latach 2000-2011, mogąca być pomocą w określaniu przyszłości polskiego kwiaciarstwa. Analizowano poziom i dynamikę zmian areału gruntów użytkowanych w sektorze kwiaciarskim, w poszczególnych jego działach oraz powierzchni upraw podstawowych grup roślin, a także zmian w strukturze asortymentowej upraw. Badano również zmiany w ilości gospodarstw i ich strukturze obszarowej. Z badań wynika, że w latach 2000-2011 nastąpiły w holenderskim kwiaciarstwie istotne zmiany, będące reakcją na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne. Przede wszystkim po raz pierwszy obniżała się, i to wyraźnie, powierzchnia upraw szklarniowych, głównie kwiatów ciętych. Rosła natomiast w dalszym ciągu powierzchnia szkółek. Równocześnie bardzo szybko zmniejszała się liczba gospodarstw kwiaciarskich, rósł zaś dynamicznie średni areał plantacji w 1 gospodarstwie.
EN
The aim of the study was to analyze the changes in the Dutch floriculture in the years 2000- 2011, which help in defining the future of Polish floriculture.The changes in land use in Dutch floriculture sector, as well as in particular branches have been studied. The total acreage, number of farms, the average cultivation area and size structure of this area in each branch of the floriculture and land use structure have been analyzed, as well. The analyzes showed a significant changes as a response to changing macroeconomic circumstances. First of all, for the first time the decrease in the area under glass was visible, mainly with cut flower production. However, the acreage with nursery production continually was increasing. At the same time very deep drop in number of farms was observed, and the dynamic increase of an average size of plantation in 1 farm.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.34-43,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
References
 • Gray D. H. [2008]: Kenya marches on... FloraCulture International, May: 36-37.
 • Global flower bulb production. 2012. [Tryb dostępu:] http://www.sunshineflowerbulbs.com/bulb_globalization. [Data odczytu: 10.10.2013].
 • Gołos J. [2013]: Produkcja i obrót roślinami ozdobnymi w Holandii. [w:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa:21-24.
 • Hall Ch.R., Hodges A.W. [2011]: Economic, environment and well-being benefits of Lifestyle Horticulture. Chronica Horticulturae vol.51 no.4, 5-8 . [Tryb dostępu:] http://www.ishs.org/chronicahorticulturae [Data odczytu: 11.12.2013].
 • Haydu J.J., Hall Ch.R., Hodges A.W. 2008. Lifestyle Horticulture...document to be heard! FloracultureInternational, December:34-37, [Tryb dostępu:] www.floraculture.eu [Data odczytu: 27.12.2013].
 • Jabłońska L., [1995]: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Jabłońska L. [1999]: Stan obecny i perspektywy polskiego szkółkarstwa. [w:] Postęp w rozmnażaniu roślin ozdobnych, AR Kraków, Mat. konf.: 9-17.
 • Jabłońska L. [2000]: Rynek materiału wyjściowego cebulowych roślin ozdobnych w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych, Skierniewice, 11: 5-14.
 • Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jabłońska L., Bońkowska A., Olewnicki D., Stefanowska A. [2013]: Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t.13(XXVIII) z.1: 37-48.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. [2011]: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(XXVI), z.4:89-97.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. [2013]: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich t.100 z.3:62-72.
 • Krzemińska A. [2013]: Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych na kwiat cięty.[w:] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej. Katedra roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa: 53-58.
 • Krusze N. [1970a]: Kierunki i cechy charakterystyczne rozwoju gospodarki ogrodniczej w Holandii w okresie 1950-1965. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.97:63-122.
 • Krusze N. [1970 b]: Przemiany ilościowe i wartościowe w gospodarce szklarniowej w Holandii w okresie 1950-1965.. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z.97:123-155.
 • Kubaczyk A. [2013]: Zmiany w produkcji sektora kwiaciarskiego w Holandii w latach 2000-2011. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Land-en tuinbouwcijfers [2005, 2012]: Central Bureau voor de Statistic. Holland.
 • Lesing K. [2012]: Charakterystyka zmian na światowym rynku róż ciętych. Praca magisterska. SGGW, Warszawa.
 • Marosz A. [2004]: Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Praca doktorska, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
 • Mynett K. [1994]: Tulipanowy jubileusz. Historia tulipanów w świecie i w Polsce. Kwiaty 2:15.
 • Nowak J. [2005]: Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504, 33-42.
 • Petitjean M.F. [2002]: Booming floriculture in Africa. FloraCulture International, June: 16-21.
 • Perry B.D. [2011] The structure and dynamics of cut flower export markets from Kenya and Ethiopia, with particular reference to trade with Norway. [Tryb dostępu:] www.nupi.no/content/download/269614/946319 [Data odczytu: 5.12.2012].
 • Rikken M. [2011]: The global comtetitiveness of Kenyan flower industry. [w:] The Fifth Video Conference on the Global Competitiveness of the Flower Industry in Eastern Africa. Kenya Flower Council: 5-7. [Tryb dostępu:] www.euacpcommodities.eu/files/ [Data odczytu:12.02.2013].
 • Stigsdotter U.A. [2005]: A garden at your workplace may reduce stress. Design& Health. In International Academy for Design and Health: 147-157. [Tryb dostępu:] http://www.bordbia.ie/aboutgardening/GardeningArticles/ScientificArticles/ [Data odczytu:16.12.2013].
 • Szubert M. [2012]: Zmiany w produkcji ogrodniczej w gruncie w Holandii w latach 2000-2010. Praca magisterska. SGGW. Warszawa.
 • Van Uffelen R.L.M., de Groot N.S.P. [2005]: Floriculture Word Wide: production, trade and consumption patterns show market opportunities and challenges. Wageningen University, Agriculture Economics Institute. [Tryb dostępu:] htpp://econpapers.repec./paper/agsaerips/29148.htm [Data odczytu: 24.05.2013].
 • Wasilewska E. [2011]: Statystyka opisowa od podstaw. Wydawnictwo SGGW. Woszczyńska J. [2005]: Analiza rynku tulipanów ciętych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem cen w latach 1998-2004. Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Wróblewska W. [2007]: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Akademia Rolnicza Lublin.
 • Wróblewska W. [2010]: Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego t.10 (25):116-124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-96ac63b5-6774-40e8-b197-c90104d6a1e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.