Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 3 |

Article title

Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Income situation and material flows in agriculture in the European Union countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu sytuacja dochodowa rolnictwa i jej zmiany odzwierciedlają się w poziomie i strukturze przepływów materialnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej? Przeprowadzono analizę relacji pomiędzy osiąganymi dochodami w sektorze rolnym a przepływami materialnymi do tego sektora. W pierwszej kolejności badano siłę korelacji pomiędzy badanymi wielkościami a następnie analizie poddano zmiany efektów dochodowych i przepływów do rolnictwa w przeliczeniu na jednostkę obszarową (1 ha). Umożliwiło to analizę porównawczą w układzie międzynarodowym. Zakres czasowy analizy obejmuje 2000 rok oraz 2010 (przepływy materiałowe) i 2014 (dochody rolnicze). Badania wykazały, że istnieje umiarkowana zależność między sytuacją dochodową rolnictwa a poziomem i strukturą przepływów materiałowych do rolnictwa. W ujęciu dynamicznym związek ten stał się mniej ścisły na co wpływ mógł mieć wzrost zależności dochodów od dopłat w ramach WPR w krajach UE.
EN
The aim of the paper to was determine the extent that agricultural income and its changes are reflected in the level and structure of the material flows in agriculture of the European Union countries. The strength of the correlation between the agricultural income and material flows to this sector per unit of area (1 ha) was analyzed. The analysis is based on data from 2000, 2010 (material flows) and 2014 (agricultural income). The results proved a moderate correlation between income situation in agriculture and the level and structure of material flows to this sector. The relationship became less strict in the analyzed period. This could be the result of increased dependence on subsidies under the CAP in EU countries.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.5-16,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-977e5d1c-4b7d-4497-9e32-8290e771f14c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.