Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15[30] | 1 |

Article title

Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Content

Title variants

EN
Expenditure on food under the conditions of the economic crisis of 2008 in selected countries of Central-Eastern Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzys gospodarczy z 2008 roku doprowadził do recesji w krajach rozwiniętych i w większości krajów rozwijających się. Celem głównym artykułu była ocena wpływu skutków kryzysu na wydatki na żywność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zmiany sytuacji makroekonomicznej, wywołane kryzysem gospodarczym w niewielkim stopniu wpłynęły na poziom i strukturę wydatków konsumpcyjnych, w tym wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Wyniki badań potwierdzają ogólne znane prawidłowości, że wydatki na żywność, czyli na produkty zaspokajające podstawowe fizjologiczne potrzeby człowieka, pomimo pogorszenia sytuacji dochodowej ludności nie ulegają istotnym zmianom, ponieważ są niezbędne. Nie można odłożyć ich w czasie i występuje brak możliwości zastąpienia produktów żywnościowych przez substytuty. Niewielkie spadki wydatków na żywność w okresie kryzysu wynikają również z potrzeby utrzymywania osiągniętego poziomu konsumpcji przez społeczeństwo, pomimo zmniejszania się ich dochodów.
EN
The economic crisis in 2008 caused recession in developed countries and in most developing countries. The main aim of the study was to conduct an impact assessment of its effect on food expenditures in selected Central-Eastern European countries. Changes in the macroeconomic situation caused by the economic crisis slightly affected the level and structure of consumption expenditures (expenditures on food and non-alcoholic beverages). The results confirm that the expenditure on food (products that meet the basic physiological needs of human) did not significantly change over time, despite the deterioration of the population's income, because these expenditures are necessary. There is no possibility of replacing food with a substitute or postponing the consumption of food for a later time. Slight decreases in expenditure on food during the crisis did, arise but there was a need to maintain the achieved level of consumption by the public, despite the decline in their income.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.133-143,tab.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

References

 • Adamowicz M. [2012]: Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 • Bywalec Cz. [2007]: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Czubak W., Zimny Sz. [2010]: Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego „Kryzys finansowy a sektor rolnożywnościowy”. Journal of Agribusiness and Rural Development, z.1/2010, ss.145-148.
 • Dach Z. [2011]: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka. Wolters Kulwer Polska, Warszawa.
 • Danielak W. [2013]: Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy. Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, ss. 11–22.
 • Gałązka M. [2013]: Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, ss. 23-34.
 • Grzelak A. [2010]: Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 3, ss. 45-56.
 • Kieżel E., Smyczek S. [2011]: Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Placet.
 • Kwasek M. [2007]: Stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych w gospodarstwach domowych [w] Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce (red. Gulbicka B., Kwasek M.). Instytut Ekonomiki
 • Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Mishkin F. [1995]: The Economics of Money. Banking and Financial Markets. Pearson Longman, Harlow.
 • Narodowy Bank Polski [2009]: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. [Tryb dostępu:] http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • Piech K. [2000]: Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 1945-1975. Studia i Prace Kolegium, Zarządzania i Finansów SGH, Rocznik 2000 nr z. 15, ss. 159-179.
 • Sojkin B. [1994]: Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. Zeszyty Naukowe – seria II, Prace habilitacyjne, zeszyt 135, Wydawnictwo AE Poznań.
 • Zalega T. [2013]:Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, ss. 68-87.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://www.nsi.bg/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://www.stat.si/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDzT0tnJwMHQ0s_IJcDTxDHAPcg7xMDA1MTIEKIoEKDHAARwNCsP1o8BKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI2hCvBY4eeRn5uqX5AbYZBl4qgIAL9TbiU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://www.ksh.hu/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://www.csb.gov.lv/ [Data odczytu: wrzesień 2014].
 • http://stat.gov.pl/ [Data odczytu: wrzesień 2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9ddf85c0-b616-4344-948a-b552620534de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.