PL EN


2006 | 15 |
Article title

Rola gmin w finansowaniu ochrony środowiska w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The role of communal authorities in financing environmental protection after the Polish accession to the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stawia wyzwania do zmodyfikowania dotychczasowej polityki ekologicznej Polski. Dąży się do przystosowania istniejących instytucji, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także Banku Ochrony Środowiska, do zadań wynikających z zarządzania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych. Ostatnie zmiany wymuszają wypracowanie form i zasad współpracy międzyregionalnej i międzypaństwowej w finansowaniu przedsięwzięć o charakterze regionalnym i europejskim ograniczających zanieczyszczenia transgraniczne, służących zachowaniu bioróżnorodności i produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem środków krajowych, unijnych oraz międzynarodowych publicznych instytucji finansowych.
EN
The main aim of the paper is to show the sources of funds for environmental protection after the Polish accession to the European Union, with a special emphasis on governmental funds. Its indirect aim is an elaboration of special topics for dealing with the implementation of investment projects connected with protection of environment. The paper presents changes in the social consciousness with respect to the protection of the environment. It provides an analysis of expenses in pro-environmental investments. Data are drawn from the professional literature, press and surveys.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.152-160,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
References
 • Bernaciak A. (2004): Ochrona Środowiska w praktyce. Poznań.
 • Brodziński Z. (2004): Uwarunkowania procesu programowania rozwoju obszarów wiejskich w skali lokalnej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. (1991). Tryb dostępu: http://www.zporr.gov.pl/ Stan+realizacji+ZPORR.
 • Jerzmanowski Z. (2006): PPP w gospodarce wodno-ściekowej. Wodociągi – Kanalizacja, Miesięcznik ogólnopolski 5/27.
 • Kasprzak K. (2006): Fundusze unijne w ochronie środowiska. Zeszyty Komunalne 2/37.
 • Kozłowski S. (1997): W drodze do ekorozwoju. PWN, Warszawa.
 • Kozłowski S. (2002): Ekorozwój wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa.
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (2003). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Nowicki M., Ribbe L. (2000): Problemy ekorozwoju Polski. Deutsche Bundestiftung Umwelt.
 • Owczarek-Nowak E. (2006): Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim. Przegląd komunalny, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.
 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010. (2002). Rada Ministrów, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (2001). Dz.U. 62 poz. 627.
 • Sprawozdanie Ministra Środowiska z działań resortu w kadencji 2001-2005. (2005). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9f3296c6-22a9-44de-be9f-70c7573af993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.