PL EN


2014 | 14[29] | 3 |
Article title

Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej

Authors
Content
Title variants
EN
Emission of greenhouse gases and effectiveness of function Polish farm with field crops
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena dwóch grup gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej w zależności od salda emisji gazów cieplarnianych z gleby. Pierwszą grupę gospodarstw stanowiły gospodarstwa z ujemnym saldem emisji gazów cieplarnianych z gleby, natomiast drugą grupę gospodarstwa z saldem dodatnim. Następnie analizie porównawczej poddano ich potencjał produkcyjny, strukturę produkcji, efektywność ekonomiczną oraz nasilenie inwestycyjne. Do realizacji tak rozumianego celu wykorzystano dane empiryczne z gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN w latach 2005-2010. Stwierdzono, że gospodarstwa z ujemnym saldem emisji gazów cieplarnianych z gleby w porównaniu z gospodarstwami z saldem dodatnim były w lepszej sytuacji ekonomicznej i charakteryzowały się większym nasileniem inwestycyjnym.
EN
The aim of analysis was attempt assessment two groups farms with field crops depending on balance of emission warming gases from soil. First group contained farms with negative balance of emission warming gases from soil while second group of farms contained farms with positive balance of emission warming gases from soil. Comparative analysis concerned their production potential and structure, economic effectiveness and intensification of investment. In this purpose used empirical data from farms with field crops which collect accountancy data for Polish FADN. It has been found that farms with negative balance of emission warming gases achieve better economic situation and larger intensification of investment than other farms.
Keywords
Year
Volume
Issue
3
Physical description
s.226-236,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa
References
 • Bouwman A.F., Boumans L.J.M. [2002]: Emissions of N2O and NO from fertilized fields: Summary of available measurement data, Global Biochemical Cycles, nr 4, rozdz. 6.
 • Decyzja Komisji w sprawie wytycznych dotyczących obliczania zasobów węgla w ziemi do celów załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE, Komisja Europejska, 2010/335/UE, 10.06.2010 r.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, Komisja Europejska 2012/0042, 12.03.2012 r.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz informacji o działaniach związanych z tą działalnością, Komisja Europejska, 529/2013/UE, 18.06.2013 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Komisja Europejska 2009/28/WE, 23.04.2009,
 • Faber A., Borek R., Borzecka-Walker M., Jarosz Z., Kozyra J., Pudełko R., Syp A., Zaliwski A. [2012]: Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w polskim rolnictwie. W opracowaniu pod kier. J.St. Zegara pt: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ-PIB, nr 50, s. 9.
 • Faber A. [2013]: Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia węgla w rolnictwie, IUNG – PIB, maszynopis.
 • Forster P. [2007]: Changes in Atmospheric Constituents and Radiative Forcing,UN, IPCC Fourth Assessment Report, s. 212.
 • Fotyma M., Mercik S. [1995]: Chemia rolna, PWN, Warszawa, s. 234.
 • Harasim A. [2006]: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy, s. 69.
 • Henault C., Devis X., Page S., Justes E., Reau R., Germon J.C. [1998]: Nitrous oxide emissions from different soil and land management conditions. Biology Fertilizations Soils, nr 26.
 • Kaiser E.A., Kohrs K., Kucke M., Schnug E., Heinemeyer O., Munch J.C. [1998]: Nitrous oxide release from arable soil: importance of N-fertilisation, crops and temporal variation, Soil, Biology Biochemistry, nr 30; Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2012, KOBiZE, Warszawa 2012, s. 134 – 136 i 140.
 • Lesschen J.P., Velthof G.L., de Vries W., Kros J. [2011]: Differentiation of nitrous oxide emission factors for agricultural soils, Environmental Pollution, nr 159, s. 3215 – 3222.
 • Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, IUNG-PIB, Puławy 2012, s. 46.
 • Mosier A.R. [1994]: Nitrous oxide emissions from agricultural soils, Fertilizer Research, nr 37.
 • Kundzewicz Z. W., Kowalczak P. [2008]: Zmiany klimatu i ich skutki, Kurpisz S.A., Poznań, s. 12 – 13, 27 – 28.
 • Novoa R.S.A., Tejeda H.R. [2006]: Evaluation of the N2O emissions from N in plant residues as affected by environmental and management factors. Nutrient Cycling in Agrosystems, nr 75.
 • Skiba U., Smith K.A. [2000]: The control of nitrous oxide emissions from agricultural and natural soils, Chemosphere – Global Change Science, nr 2.
 • eVelthof, G.L., Oudendag, D., Witzke, H.P., Asman, W.A.H., Klimont, Z., Oenema, O. [2009]: Integrated assessment of nitrogen emissions from agriculture in EU-27 using MITERRA-EUROPE. Journal of Environmental Quality, nr 38, s. 402 – 417.
 • Yamulki S., Gaulding K.W.T., Webster C.P., Harrison R.M. [1995]: Studies on NO and N2O fluxes from a wheat field. Atmosphere Environmental, nr, 14.
 • Zieliński M. [2013]: Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną. [w:] W. Józwiak, W. Ziętara (red.) Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS, Warszawa, s. 25 – 39.
 • www.ec.europa.eu/dgs/jrc.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-9f9db22a-374b-46af-b551-925e8ade1716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.