Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
The agricultural biogas sector in Poland as compared to other European Union member-countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Biogazownia rolnicza jest jednym ze sposobów pozyskania energii na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii pochodząca z biogazu rolniczego umożliwia wypełnienie przez Polskę nałożonych Narodowych Celów Wskaźnikowych oraz postanowień Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Założenia te, zakładają wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15%, a w rynku paliw transportowych do 2020 roku do 10%. Rynek biogazu w Polsce znajduje się w fazie wzrostu. Na tle Unii Europejskiej zajmujemy 14 miejsce, pomimo szerokiego zaplecza surowcowego do produkcji biogazu rolniczego. W kraju w 2013 r. funkcjonują 32 biogazownie rolnicze, o łącznej wydajności instalacji do produkcji biogazu 130,33 mln m3. W większości są to przedsiębiorstwa o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe .. Biogaz cieszy się silnym wsparciem krajów Unii Europejskiej, natomiast stan rozwoju technicznego istniejących biogazowni jest zróżnicowany. Największą produkcję biogazu odnotowują Niemcy, Włochy i Austria.
EN
Biogas plants utilizing agricultural feedstock are one of the technologies generating energy from renewable sources. Energy production from biogas enables Poland to meet the National Indicator Target mandate and the obligations resulting from the Climate and Energy Agreement. The Agreement assumes the share of energy from renewable sources to reach 15 percent of total energy use, and a ten percent share in the biofuel market by 2020. The biogas market has entered the phase of growth and expansion in Poland. Poland places 14 amongst the EU member countries in spite of the wide availability of feedstock for agricultural biogas generation. In 2013, 32 agricultural biogas plants operating in Poland have capacity to generate 130.33 mln m3. Most plants have the installed capacity of energy generation in excess of 1 MW. Biogas is strongly supported by the EU member-countries, but the technological development of the existing biogas facilities varies. Germany, Italy and Austria are the largest biogas producers.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.203-212,rys.,tab.,map.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Curkowski A., Oniszk-Popławska A., Mroczkowski P., Owsik M., Wiśniewski G. [2011]: Praca wykonana na zamówienie: Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Warszawa. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. s. 7-8, 38-39.
 • Dmoch J. [2010]: Rynek biogazowni w Polsce – ocena i perspektywy. Czysta Energia. Nr 5/2010 (105). s. 38-42.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2011.Informacje i opracowania statystyczne. [2010]Główny Urząd Statystyczny. Warszawa
 • Fugol M., Szlachta J. [2009]: Analiza bazy surowcowej do produkcji biogazu w powiecie strzelińskim. Inżynieria Rolnicza 5(114)/2009 69. s. 69-76.
 • Jager-Waldau, A. Szabo M., Scarlat N. and Monforti-Ferratio F. [2011]: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, Renewable electricity in Europe. s. 3703-3716.
 • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Dokument przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [2010]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.mg.gov.pl/files/upload/11898/Kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych-w-Polsce_dokumentprzyjety- przez%20--Rade-Ministrow__13.07.2010..pdf/ dostęp z dnia 14.02.2013 r.
 • Kupczyk A., Prządka A., Różnicka A.[2009]: Wybrane problemy produkcji i wykorzystania biogazu, biogaz w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Energetyka 2009, nr 8, s. 552-556.
 • Licznerski E. [2011]: Materiały z konferencji „Biogaz i Biomasa”. Krajowy Plan Działań w okresie 2011 2020. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce na tle osiągnięć innych krajów UE. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] www.pba.org.pl./dostęp z dnia: 14.04.2013 r.
 • Linke B. [2011]: Instanbul, April 13-15, 2011. Country Report Germany, IEA Bioenergy. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] www.iea-biogas.net/dostęp z dnia: 28.02.2013 r.
 • Oniszak- Popławska A., Zowsik M.; Wiśniewski G. [2003]: Report EurObserv'ER. „Biogas barometer 2012”. Gdańsk - Warszawa 2003. Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego EC BREC/ IBMER, s. 59.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne [1997] Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348. Płatek W., Ozdoba A. [2011]: Biogazownie rolnicze w Polsce i w Europie. Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.energiaidom.pl/biogazownie-rolnicze-w-polsce-i-w-europie, dostęp z dnia 14.04.2013
 • Projekt ustawy z dnia 04.10.2012r. [2012]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://biogazownierolnicze.pl/uploads/files/ustawa-o-oze-4_10_12.pdf/ dostęp z dnia: 04.2013 r.
 • Raport Biogas barometer- EUROBSERV’ER [2012]: Dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/observ/baro212biogas.pdf/Biogas-barometer-EUROBSERV’ER –systèmes solaires le journal des énergies renouvelables n° 212 - 2012/dostęp z dnia 14.04.2013 r.
 • Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego [2013]: Dokumenty elektroniczne,[Tryb dostępu]: http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych_31012013.pdf/ Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego/ dostęp z dnia 31.01.2013 r.
 • Samson-Bręk I, Kupczyk A. [2012]: Stan obecny sektora biogazu rolniczego w Polsce. Czysta Energia 11/2012. s. 32-33.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-a1c57a33-4c36-4dd0-8ee9-54465f40925e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.