Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Elementy nowości Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa

Content

Title variants

EN
The new elements of Common Agricultural Policy after 2014 in relation to the Polish agriculture

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano główne założenia reformy wspólnej polityki rolnej po 2014 roku. Uwzględniono elementy nowości i oceniono je z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Podjęto takie kwestie, jak poziom budżetu UE i jego alokacja dla Polski, nowy schemat płatności bezpośrednich, w tym ich „zazielenienie” oraz wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Publikacja ma charakter przeglądowy z elementami wnioskowania dedukcyjnego, wykorzystano w niej materiały źródłowe instytucji unijnych i rządu polskiego oraz szacunki autorów.
EN
The article presents the main objectives of the reform of the Common Agricultural Policy after 2014 and assesses them from the point of view of Polish agriculture. It takes into account such issues as the level of the EU budget and its allocation for Poland, a new scheme of direct payments, including the "greening" element and the support under the Rural Development Program. The publication is a review of the subject literature with the elements of deductive reasoning using the source material of the EU institutions and the Polish government, as well as authors' estimates.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.37-47,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
author
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

References

 • Assessment of the impact of the CAP until 2020 - project (typescript) [2011]. European Commission, Brussels.
 • Czyżewski A., Stępień S. [2012]: Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich. Ekonomista nr 2, s. 145-174.
 • Guba W. [2013]: Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014-2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7-8 lutego (prezentacja). Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa.
 • Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Krzyżanowska Z. [2013]: Kompromis w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie WPR na lata 2014-2020 (prezentacja). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Polarczyk K. [2004]: Budżet Unii Europejskiej, Raport nr 227. Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 • Porozumienie polityczne w sprawie nowego kierunku wspólnej polityki rolnej. Komunikat prasowy [2013].
 • Reference: IP/13/613, Komisja Europejska, Bruksela, 26 czerwca.
 • Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy [2011]. COM (2011) 625 final/2, European Commission, Brussels.
 • Przywódcy państw UE wynegocjowali "budżet rolny" na lata 2014 – 2020 [2013]. [Tryb dostępu:] http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly [data odczytu: maj 2013].
 • Rada Europejska 7-8 lutego 2013r. – konkluzje (wieloletnie ramy finansowe) [EUCO 37/13] [2013]. Rada Europejska – Sekretariat Generalny Rady, Bruksela, 8 lutego.
 • Reform of the Common Agricultural Policy (CAP) -Main elements of the Council position [2013]. Council of the European Union, 8005/13, Brussels, 27 March.
 • Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych elementów. Komunikat prasowy [2013].
 • Reference: MEMO/13/621, Komisja Europejska, Bruksela, 26 czerwca.
 • Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 • Stępień S. [2013]: Rola programów rolnośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce (red. K. Pająk, J. Polcyn), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Stępień S. [2014]: Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 (maszynopis). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • The CAP Reform – an explanation of the main elements [2011]. MEMO/11/685, European Commission, Brussels.
 • Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Zagórski M. [2013]: Na WPR będzie mniej niż obecnie. [Tryb dostępu:] www.farmer.pl [data odczytu: kwiecień 2013].
 • Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 2.05.2013r. [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-a7ec8ea2-a8ff-46cd-b2f4-ac2a391a18aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.