Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych

Content

Title variants

EN
Social, legal and economic aspects of forest management in private forests

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Europie właściciele lasów prywatnych mają kluczową rolę w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, utrzymaniu produkcyjności lasów oraz zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa na drewno. Lasy prywatne w Polsce to 18,4% powierzchni lasów. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem, zarówno ze względu na wielkość kompleksów leśnych, jak i powierzchnię należącą do jednego właściciela, a także rozmieszczenie w obrębie kraju. Obecnie funkcjonujące rozwiązania prawne w zakresie lasów prywatnych są niewystraczające. Niezbędne zdaje się być wprowadzenie możliwości organizowania się właścicieli lasów tak, aby mogli wspólnie prowadzić gospodarkę leśną. W tym, też kontekście należy zaktualizować obecnie obowiązujące przepisy lub wprowadzić nowe regulacje prawne. W coraz większym stopniu widoczna jest potrzeba zwiększenia efektywności gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce oraz wzmocnienia ich roli środowiskotwórczej.
EN
In Europe, private forest owners have a key role in sustainable forests management, maintaining the productivity of forests and satisfy society's needs for wood. Private forests in Poland are 18.4% of the total forests area. They are characterized by high diversify, due to the size of the forest complexes as well as area and also distribution within the country. The existing legal solutions in the field of private forests are not sufficient. Seems to be necessary to introduce the possibility to organize forest owners so they can jointly lead forest management. In that context, it should also update the current regulation or introduce new legislation. Increasingly evident is the need to increase the effectiveness of management in private forests in Poland and to strengthening their environmental role.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.216-225,bibliogr.

Contributors

 • Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Sękocin Stary

References

 • Abt T. [2008]: Der klassische Privatwaldkanton Luzern im Aufbruch. Schweiz. Z. Forstwes. 7, 174-176.
 • Čavlović J., Posavec S., Šporčić M. [2005]: Small-scale Private Forest Management in Croatia. W: S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment, 175-184, Kaunas.
 • Eurostat [2009]: Eurostst Pocketbooks. Forestry statistics. Edition 2009. [Available at:] http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/K.-78-09-993/EN/KS-78-09-993-EN.PDF. [Accessed: April 2014].
 • Geszprych M. [2006]: Podstawy prawne i ekonomiczno-finansowe funkcjonowania stowarzyszeń prywatnych właścicieli lasów w Polsce i w wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza. Dokumentacja naukowa IBL, Warszawa.
 • Geszprych M., Lotz D. [2006]: Podstawy prawne i ekonomiczno-finansowe funkcjonowania stowarzyszeń prywatnych właścicieli lasów Polsce i wybranych krajach europejskich – analiza porównawcza. Dokumentacja IBL, Warszawa.
 • Gołos P. [2008]: Wspólnoty gruntowe – tradycyjna forma gospodarowania lasami. Sylwan 2, 54-68.
 • Gołos P., Geszprych M. [2005]: Small-scale Forestry in Poland – Results of the Project. [w:] S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment: 185-190, Kaunas.
 • Gołos P., Głaz J., Kwiecień R. [2003]: Analiza prywatnych gospodarstw rolno-leśnych i leśnych w Polsce – projekt sieci gospodarstw testowych. Dokumentacja etapowa IBL. Warszawa.
 • Graszka-Petrykowski D. [2009]: Lasy po szwedzku. Las Polski 13-14, 8-10.
 • Gschwandtl I. [1996]: Struktura organizacyjna gospodarstwa leśnego w Austrii. W: Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce. Pułtusk 28-29 października 1996. Materiały konferencyjne.
 • GUS [2000]: Rocznik Statystyczny Leśnictwo 2000, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS [2013]: Rocznik Statystyczny Leśnictwo 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Hirsch F., Korotkow A., Wilnhammer M. [2007]: Private forest ownership in Europe. Small-scale forestry 3, 23- 25.
 • Hogl K., Pregering M., Weiss G. [2005]: Who are Austria’s Forest Owners? Attitudes and Behaviour of Traditional and New Forest Owners. W: S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment, 279-288, Kaunas.
 • Jandl R., Mauser H., Schadauer K. [2006]: Austria. [w:] E. Bernadzki (red.), Forest and forestry in European Union countries. Wyd. IBL, Warszawa, 11-17.
 • Kaczmarek K., Kwiecień R., Zając S. [2000]: Przegląd uregulowań prawnych i zasad funkcjonowania gospodarstwa leśnego w krajach Unii Europejskiej w aspekcie polityki leśnej państwa. Dokumentacja naukowa. IBL Warszawa.
 • Kaliszewski A. [2012]: Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości" po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Leśne Prace Badawcze, 2012, vol. 73(3), 189-200.
 • Król A. [2006]: Lasy prywatnych właścicieli w środowiskowym i gospodarczym rozwoju Małopolski z punktu widzenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie W: Quo vadis, Forestry? Wyd. IBL, 141-148.
 • Kvarda E. [2004]: Non-agricultural forest owners’ in Austria – a new type of forest ownership. Forest Policy and Economics 6, 459-467.
 • Kwiecień E. [2003]: Nadleśnictwo Rutka pod znakiem lasów niepaństwowych. Głos Lasu 4, 21-24.
 • Lazdinis M. [2005]: Cooperation in Private Forestry of Post-Soviet System: Forest Owners’ Cooperatives in Lithuania. Management and Policy 4, 377-390.
 • Medved M. [2005]: Statistical Research of Forest Management of Private Family Forests in Slovenia [w:] S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment, 175-184, Kaunas.
 • Medved M., Malovrh S. [2006]: Associating of Small-scale Forest Owners in Slovenia. Small-scale forestry and rural development, 282-288.
 • Mutz R. [2007]: Privatwaldforschung in Deutschland: Überblick und Folgerungen. Schweiz. Z. Forstwes. 9, 285-292.
 • Nonic D., Tonic N., Markovic J., Herbst P., Krajcic D. [2006]: Organization of private forest owners in Serbia compared to Austria, Slovenia and other Central European Countries [w:] IASCP European Region Meeting. Building the European Commons: from Open Fields to Open Source. Brescia-Italy, 1-14.
 • Ollonqvist P. [2005]: Forestry Policy and Private Investments in Finland durning 1960-2003 – from Progressive Timber Management to Sustainable Forest Management [w:] S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment, 23-36, Kaunas.
 • Parviainen J. [2006]: Finland. [w:] E. Bernadzki (red.), Forest and forestry in European Union countries. Wyd. IBL Warszawa, 79-100.
 • Perko F. [2006]: Slovenia. [w:] E. Bernadzki (red.), Forest and forestry in European Union countries. Wyd. CILP, 403-416.
 • Pivoriùnas A. [2004]: Needs of Private Forest Owners in the Context of Changing Political System: Lithuania as a Case Study. Management and Policy 3, 191-202.
 • Płotkowski L. [2003]: Działalność Unii Europejskiej w sektorze leśnym. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Półtorak-Kędziołka A. [2002]: Prawa i obowiązki właścicieli lasów. Las Polski 3: 22-23.
 • Reoring H.W. [2006]: Niemcy [w:] E. Bernadzki (red.), Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Wyd. CILP, 190-206.
 • Röösli-Brun B. [2007]: Kooperation im Luzerner Privatwald (Essay). Schweiz. Z. Forstwes. 9, 270-274.
 • Rumianek A. [2005]: Problem z prywatnymi. Głos Lasu 3, 41-43.
 • Schmidhauser A. [2008]: Kollektiv handel im Klein parzellierten Luzerner Wald: ein Erfahrungsbericht. Schweiz. Z. Forstwes. 12, 441-447.
 • Šebeň V. [2006]: Slovakia [w:] Forest and forestry in European Union countries. Wyd. CILP, 384-402.
 • Skolud P. [1997]: Zlecony nadzór nad lasami w latach 1992-1996. Las Polski 23, 6-8.
 • Solarczyk S. [1996a]: Organizacja i gospodarka finansowa Wspólnoty Leśnej w Witowie. Głos Lasu 9, 29-32.
 • Solarczyk S. [1996b]: Ochrona przyrody i gospodarka finansowa wspólnoty leśnej w Witowie. Głos Lasu 10, 23-27.
 • Solarczyk S. [1997]: Działalność gospodarcza. Wspólnota leśna w Witowie. Głos Lasu 2, 17-18.
 • Ustawa [1963]: Ustawa z dn. 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 1963, nr 28, poz. 169, z późn. zm.).
 • Ustawa [1989]: Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855).
 • Ustawa [1991]: Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2005 nr 45, poz. 435)
 • Ustawa [2001]: Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001, nr 73, poz. 764).
 • Vaičiùnas V., Kupstaitis N. [2005]: Private Forestry in the Context of Lithuanian Forestry Policy [w:] S. Mizaras (red.), Small-scale forestry in a Changing Environment, 10-21, Kaunas.
 • Weiss G., Hogl K., Rametsteiner E., Sekot W. [2007]: Privatwald in Österreich – neu entdeckt. Schweiz. Z. Forstwes. 9, 293-301.
 • Wild-Eck S., Zimmermann W., Schmithüsen F. [2006] Extension for Private Forest Owners: Insights from a Representative Opinion Poll in Switzerland. Small-scale Forest Economics, Management and Policy 5, 161-174.
 • Wysocka-Fijorek E. [2009a]: Lasy drobnej własności leśnej w okresie międzywojennym [w:] B. Wiśniowska-Kielian (red.), Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie: monografia 2009, T. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, 323-329.
 • Wysocka-Fijorek E. [2009b]: Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009. Kraków, 17-19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Kraków, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej "Academica", 457-464.
 • Wysocka-Fijorek E. [2009c]: Conception of Management of Private Forest in Poland [w:] R. Deltuvas, Rural Development 2009, Wyd. Lithuania University of Agriculture, Kaunas, 205-210.
 • Wysocka-Fijorek E. [2013] Koncepcja prywatno−państwowej spółki leśnej. Sylwan 11, 803-810.
 • Zahradnik P. [2006]: The Czech Republic. W: E. Bernadzki (red.), Forest and forestry in European Union countries. Wyd. CILP, 47-57.
 • Zając S., Lotz D., Młynarski W. [2009]: Wybrane cechy gospodarki leśnej w Polsce na tle krajów europejskich. Leśne Prace Badawcze 4, 411-418.
 • Zimmermann W., Wild-Eck S. [2007]: Struktur, Verhalten und Einstellung von Schweizer Privatwaldeigentümern. Schweiz. Z. Forstwes. 9, 275-284.
 • Zwijacz-Kozica T. [2002]: Wspólnota leśna w Witowie. Las Polski 3, 14-15.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ae0d30ee-8007-444c-bf1a-fcf5ebbe32ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.