PL EN


2014 | 14[29] | 1 |
Article title

Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską

Authors
Content
Title variants
EN
Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Union integration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze gospodarstw rolniczych ogółem i w gospodarstwach indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha w latach 2002 i 2010. Zmiany te były przejawem wzrostu koncentracji ziemi w gospodarstwach o powierzchni powyżej 20 ha użytków rolnych. Przedstawiono również zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw wyspecjalizowanych w określonych typach. Wystąpił wzrost udziału typów gospodarstw silniej wyspecjalizowanych. W latach 2004 – 2010 w tych gospodarstwach znacznie wzrosła produktywność i dochodowość czynników produkcji.
EN
The article presents changes in the structure of total agricultural holdings and in individual agricultural holdings with the area exceeding 1 ha in years 2002 and 2010. Those changes resulted from the increased concentration of land in agricultural holdings with over 20 ha of arable land. The changes in the number and structure of agricultural holdings specialising in specific types of production have also been presented. There is an increase in the share of more specialised agricultural holdings. In years 2004-2010, productivity and profitability of production factors in such holdings has much increased.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.157-169,tab.,bibliogr.
Contributors
author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
References
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych [2012]: PSR 2010. GUS, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko St. [2013]: Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010. PSR 2010. GUS, Warszawa.
 • Grabowski S. [1975]: Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie. IRWiR-PAN, Warszawa.
 • Kaźmierczak M. [1980]: Efektywność specjalizacji gospodarstw w produkcji zwierzęcej. Część 1. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwar 2/1980 str. 50-69, Warszawa.
 • Okuniewski J. [1980]: Specjalizacja w rolnictwie holenderskim. PWRiL, Warszawa.
 • Manteuffel R. [1984]: Ekonomika I organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 • Skarżyńska A., Jabłoński K. [2012]: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2011 r. IERiGŻ, Warszawa.
 • Sobierajewska J., Ziętara W. [2013]: Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tom 100. Zeszyt 1. S. 140-151.
 • Steffen G., Born D. [1980]: Prowadzenie gospodarstw i przedsiębiorstw w rolnictwie. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. [2003]. GUS, Warszawa.
 • Wojtaszek Z. [1965]: Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. t. 78.z.1/1965, str. 69-98.
 • Zegar J. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002- 2010. [2013]. Praca zbiorowa pod redakcją W. Józwiaka i W. Ziętary, współautorzy: Marek Zieliński, Jolanta Sobierajewska, Marcin Adamski, Piotr Dzun, Zofia Mirkowska, Maria Zdzieborska, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska i Włodzimierz Dzun. PSR 2010. GUS, Warszawa.
 • Ziętara W., Adamski M. [2014]: Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. ZER nr 1/2014. Warszawa. s. 97-115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ae467b90-e8ac-40d5-9a20-d9fd84346ff1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.