Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi

Authors

Content

Title variants

EN
Polish trade relations with Germany in 2003-2012 with particular emphasis on trade in agri-food products

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeanalizowano zmiany w polsko – niemieckiej wymianie handlowej ze szczególnym uwzględnieniem artykułów rolno-spożywczych w latach 2003-2012. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe wskazują na wiodącą pozycję Niemiec jako partnera Polski. W analizowanym okresie saldo obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie. Wartość eksportu do Niemiec w 2012 r. wyniosła 3,8 mld EUR a jego udział w eksporcie rolnospożywczym ogółem stanowił 22%. W strukturze polskiego eksportu dominowały produkty przetworzone pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
EN
Present article analyzes the changes in the Polish - German trade with particular emphasis on agriculture - food products in the years 2003-2012. Analysis of trade development shows Germany as the leading partner of Poland. In the analyzed period, the balance of trade in agri-food products was positive. The value of exports to Germany in 2012 amounted to EUR 3.8 billion and its share in agri-food exports accounted for 22% of the total. Processed products of plants and animals dominated in the structure of the Polish exports.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.104-116,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi w 2008 r. FAMU FAPA Warszawa 2008.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi w 2009 r. FAMU FAPA Warszawa 2010.
 • Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolnospożywczymi w 2012 r. FAMU FAPA Warszawa 2013.
 • Budzowski K. [2003]: Ekonomika handlu zagranicznego. Acta Academiae Modrevianae. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, s. 9-27.
 • Czarny E. [2002]: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Monografie i opracowania 496. SGH Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. [2009]: Polska w handlu światowym. PWE, Warszawa, s. 106- 133.
 • Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. [2009]: Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej [w:] Polska-Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. SGH, Warszawa, s. 232-237.
 • Dudziński J. [2009]: Kilka dalszych uwag na temat boomu surowcowego w latach 2003-2008. Firma i Rynek nr 1.
 • Kacperska E. [2009]: Trade in agri-food products between Poland and the European Union in years 2003-2008 [w:] Agri-food system and its linkage with global, international and domestic economies. WULSP, Warsaw.
 • Misala J. [2006]: Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 r. FAMU/FAPA. Warszawa.
 • Misala J. [2007]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencja gospodarki narodowej. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom.
 • Nakonieczna-Kisiel H. [2010]: Nowe zjawiska w polski-niemieckiej wymianie handlowej [w:] Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Studia i prace WNEiZ nr 18, Szczecin, s. 99 - 120.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ae4de2ae-7511-4bc6-bb4d-d7e84213ad56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.