Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian

Authors

Content

Title variants

EN
Organic farming - trends and directions of changes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano oceny stopnia powiązania gospodarstw ekologicznych z rynkiem oraz ich towarowości. Oszacowano możliwości rozwoju tych gospodarstw w Polsce, w kontekście światowych tendencji rozwoju rolnictwa ekologicznego i WPR 2014-2020. W analizach wykorzystano dane GUS, GIJHARS oraz wyniki badań terenowych przeprowadzonych w 2011 r. w woj. warmińsko-mazurskim wśród 399 rolników ekologicznych, otrzymujących wsparcie w ramach programu rolnośrodowiskowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rolnictwo ekologiczne dynamicznie się rozwija na wszystkich kontynentach, ale poszczególne kraje UE realizują zróżnicowane strategie jego rozwoju. Problemem polskich gospodarstw ekologicznych jest ich niska towarowość oraz niski poziom produkcji zwierzęcej, a kluczowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie tych gospodarstw są subwencje rolnicze.
EN
The article performed the analysis of organic farms linkage to market and their marketability. The possibility assessment of organic farming production system developing in Poland in aspect of worldwide development tendencies and RDP 2014-2020 was also conducted. Analysis was conducted using CSO statistical data, IJHARS- Main Inspectorate data and results of the research conducted on 399 organic farmers in Warmia and Mazury voivodeship in 2011. Analysis showed that organic farming is developing dynamically on all continents, although the EU countries have different strategies regarding its development. Organic farms in Poland have low marketability and lack of livestock production and because of that, they focus on agricultural subsides.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.27-36,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

References

 • Biuletyn informacyjny rolnictwa ekologicznego Europy Środkowej i Wschodniej, 26/2010. [Tryb dostępu:] http://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Infobrief/26/IB26_PL.pdf. [Data odczytu: maj 2014].
 • Brodzińska K. [2010]: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, T. 10(XXV), s. 12-21.
 • Brodzińska K. [2013]: Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego. Rozprawy i monografie 187, Wyd. UWM w Olsztynie, s. 147.
 • Facts and figures on organic agriculture in the European Union 2013. [Tryb dostępu:] Report of organic farming. European Commission http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf [Data odczytu: marzec 2014].
 • Golinowska M., Kruszyński M., Janowska-Biernat J. [2013]: Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 1999-2012. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58(3), s. 155-161.
 • Jasiulewicz A. [2012]: Motywy i bariery zakupu i konsumpcji żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 5, s. 87-90.
 • Kuś J. [2010]: Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Studia i Raporty IUNG – PIB, z. 26: 23-36
 • McLendon R. 2010. Is organic farming worth the cost? [Tryb dostępu:] http://www.mnn.com/earthmatters/translating-uncle-sam/stories/is-organic-food-worth-the-cost-0 [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Nachtman G. [2013]: Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T 100, z. 1, s. 182-195.
 • Nowogródzka T. [2012]: Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, T. 12(XXVII), z. 2, s. 54-64.
 • Pawlewicz A., Szamrowski P. [2012]: Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 5, s. 160-163.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2014 r. MRiRW. [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. GIHARS [Tryb dostępu:] http://www.ijhar-s.gov.pl [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2013,6,7.html [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków [2013]. [Tryb dostępu:] http://www.irwirpan.waw.pl/polski/IRWiR_PAN_raport_Rolnictwo_ekologiczne_czynnikiem_rozwoju_lokalnego.pdf [Data odczytu: marzec 2014].
 • Runowski H. [2009]: Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 4, s. 182-193.
 • The World of Organic Agriculture 2013. [Tryb dostępu:] http://www.organic-world.net/yearbook-2013.html?&L=0 [Data odczytu: marzec 2014].
 • Tyburski J., Żakowska-Biemas S. [2007]: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 r.. [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosczywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Wykaz-tematow-badawczych-i-wyniki-badan-z-zakresu-rolnictwaekologicznego-realizowanych-w-2011-roku [Data odczytu: marzec 2014].
 • Żelezik M. [2009]: Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 30, s. 155-166.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-b972d3ae-f25c-4771-bab2-ed21cc6a27b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.