Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 04(19) |

Article title

Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska

Content

Title variants

EN
Sustainable agriculture in the light of the European Union environmental requirements

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka Unii Europejskiej jest w coraz większym stopniu ukierunkowana na realizacją strategii zrównoważonego rozwoju, którą oznacza harmonizację ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów rozwoju. Szczególną rolą odgrywają tu kwestie ochrony środowiska, bowiem pojawiające się zagrożenia mogą w istotny sposób ograniczył rozwój gospodarczy i cywilizacyjny przyszłych pokoleń. Warto podkreślić, że związki między rozwojem gospodarczym i społecznym a środowiskiem naturalnym dostrzeżono dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX w. W polityce ekologicznej UE akcentuje się konieczność zintegrowania polityki ochrony środowiska z politykami sektorowymi, w tym z polityką rolną. Powstaje pytanie, czy istniejące instrumenty polityki rolnej UE są dobrze ukierunkowane z punktu widzenia celów środowiskowych, a zatem czy sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W opracowaniu wskazano najważniejsze reformy WPR akcentujące potrzebę równoważenia skutków gospodarowania w rolnictwie na płaszczyźnie ekologicznej. Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE pokazano z perspektywy Polski.
EN
The European Union policy is more and more based on the sustainable development strategy which harmonizes the economic, social and ecological aspects of development. The key role of environmental protection in the sustainable development arises from the impact of environmental issues on the economic and civilization development. It is worth to say that the connection between the economic and social development as well as the natural environment was not noticed till 1960’s or 1970’s. The EU ecological policy emphasizes the need of integration of the environmental protection policy and the sectoral polices (including the agricultural policy). The aim of the paper is to recognize the compliance of the instruments of CAP with the environmental issues on which the Sustainable Agriculture and Rural Development is based. The paper presents the most important CAP reforms which emphasize the need to balance the ecological effects of agricultural production. The environmental aspects of CAP were analyzed from the Polish perspective.

Year

Volume

Physical description

s.326-336,rys.,bibliogr.

Contributors

  • Zakład Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-ba87c7ef-1e13-403a-a869-758821a64890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.