Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The effect of the EU sugar market reforms on trade results for sugar in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia zmiany w handlu zagranicznym cukrem, sprzedaży cukru kwotowego i pozakwotowego oraz ceny zbytu cukru kwotowego w latach 2004–2012 w Polsce. Reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w 2006 r. spowodowała znaczne pogorszenie bilansu handlu zagranicznego Polski tym produktem w ujęciu wartościowym. Dopiero od 2012 r. obserwuje się poprawę sytuacji. Natomiast nasila się ujemny bilans w ujęciu ilościowym. Nie udało się osiągnąć jednego z podstawowych celów reformy, czyli znaczącego obniżenia cen cukru. Ceny sprzedaży cukru przez cukrownie po obniżeniu w latach 2007-2010, zaczęły wzrastać. Planowane w 2014 r., a obecnie przesunięte na nieokreślony termin, zniesienie limitów produkcji cukru może spowodować okresowe obniżenie jego cen na rynku Unii Europejskiej, ale w dłuższej perspektywie czasowej ich wzrost. Zmiana ta spowoduje także dalsze pogorszenie salda handlu zagranicznego cukrem w Polsce, ze względu na większe koszty produkcji cukru z buraka cukrowego niż z trzciny.
EN
The article presents the changes in the foreign trade in sugar, sales quota and non-quota sugar and the quota sugar sales prices during 2004-2012 in Poland. The reform of the sugar market in the European Union in 2006 led to a significant deterioration in the balance of Polish foreign trade in this product in terms of value. Only since 2012 has improvement been observed. However, there is a growing negative balance in terms of volume. One of the main objectives of the reform, which was a significant reduction in sugar prices, was not achieved. Sales prices of sugar by sugar factory, after dropping in 2007-2010, began to increase. Planned in 2014, and now on hold for an indefinite term, the abolition of sugar production limits may cause temporary reduction in EU market prices, but growth in the long-term. This change will result in a further deterioration of the foreign trade balance for sugar in Poland, due to the higher cost of production of sugar from sugar beets than from cane.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.7-15,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

References

 • Artyszak A. [2007A]. Skutki pierwszego roku reformy rynku cukru dla polskich plantatorów na przykładzie gospodarstwa pana Witolda Ferensa. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 3, 7–9.
 • Artyszak A. [2007B]. Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. XVII, 167–172.
 • Artyszak A. [2008A]. Efekty reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 17–19.
 • Artyszak A. [2008B]. Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 4 (XIX), 30–35.
 • Artyszak A. [2009A]. Opłacalność produkcji buraka cukrowego w pierwszych trzech latach reformy rynku cukru (na przykładzie wybranego gospodarstwa). Rocz. Nauk. SERiA, t XI, z. 1, 11–13.
 • Artyszak A. [2009B]. Następstwa trzech lat reformy rynku cukru w UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 8 (XXIII): 5–9.
 • Artyszak A. [2010A]. Produkcja buraków cukrowych w Polsce po wejściu do UE na tle pozostałych krajów członkowskich. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 9–13.
 • Artyszak A. [2010B]. Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat., t. 10 (XXV), z. 1, 5–12.
 • Artyszak A. [2011]. Ceny cukru w latach 2008-2011. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 21–25.
 • Artyszak A. [2012A]: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku. Zesz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, 16–19.
 • Artyszak A. [2012B]. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002–2011. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 8 (57), 26–35.
 • Artyszak A., Kucińska K. [2008]. Zmiany w produkcji cukru i buraka cukrowego w Polsce i w Unii Europejskiej spowodowane reformą rynku cukru. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 68, 91–103.
 • Bank Danych Handlu Zagranicznego GUS 2004–2012.
 • FAMMU/FAPA. Notowania – rynek cukru 2004–2012.
 • Indie: W sezonie 2013/14 cena minimalna na trzcinę cukrową wyższa o ¼. [tryb dostępu: http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/indie-w-sezonie-2013-14-cena-minimalna-natrzcine-cukrowa-wyzsza-o-1-4,82846.html] [data odczytu: kwiecień 2013].
 • Kursy walut. [tryb dostępu: NBP.pl/kursy/archiwum/wagi_archiwum_2012.xls]. [data odczytu: maj 2013].
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 1–31.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 32–41.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolne (Dz. Urz. WE L. 58 z 28.02.2006), 42–50.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 13/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 394/2012 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2012/2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 931/2012 (Dz. Urz. UE L. 8 z dnia 12.1.2013 r.), 8–9.
 • Smoleński P. [2011]. Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 11 (26) z. 1, 150–160.
 • Smoleński Z., Chudoba Ł., Szajner P. [2006]. Ocena skutków reformy Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru w Unii Europejskiej dla polskich plantatorów buraków cukrowych, producentów i konsumentów cukru. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. IER-GŻ Warszawa, s. 30.
 • Szajner P. [2009]. Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 8(23), 182–191.
 • Szajner P. [2011]. Wpływ zmian systemu regulacji rynku cukru w UE na sytuację w polskim cukrownictwie. Konferencja Naukowa PTA pt. „Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”. Polska Akademia Nauk Komitet Uprawy Roślin, Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 5-7.09.2011 r. Warszawa.
 • Szajner P. [2013]. Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Rol. Świat. 13 (28) z. 1, 137-145.
 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej IJHARS 2004. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 2004–2012.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-bfd2f345-fb78-4b49-bd30-7b1d35d8c6a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.