Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Analiza udziału grupy nowych członków Unii Europejskiej w światowym handlu rybami i przetworami rybnymi

Authors

Content

Title variants

EN
Analysis of the share of the new EC member states in the global trade in fish and fish products

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiono analizę poziomu eksportu i importu ryb i przetworów rybnych w wyrażeniu wartościowym (w tys. USD) w podziale na grupę 15 krajów UE (tzw. „starej” UE) oraz na grupę 10 krajów, nowych członków UE. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiono zmiany w wartości handlu światowego rybami i przetworami rybnymi, określono poziom wartości eksportu, importu i saldo obrotów handlowych krajów „starej” Unii Europejskiej i 10 nowo przyjętych państw. Przyjmując podstawowy wskaźnik udziału danego kraju lub grupy krajów w światowym eksporcie i imporcie, określono udział 15 krajów UE i 10 nowo przyjętych krajów do UE w światowym eksporcie i imporcie ryb i przetworów rybnych.
EN
The paper presents an analysis of exports and imports of fish and fish products in terms of their value (thousand of USD) in the so called ‘old EU member states’ (15 countries) and ‘new member states’ (10 countries). The acquired information and data made it possible to identify changes in the value of world trade in fish and fish products, to estimate the exports and imports as well as the balance of trade in the above groups of countries. The share of the EU(15) memeber states and the newly accepted ones in the world exports and imports of fish and fish products as well as the impact of the EU extension on the worldwide and regional trade in fish and fish products is presented.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.312-320,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin

References

  • FAO fishery statistics. Commodities. (1998). Tom 83, Rzym.
  • FAO fishery statistics. Commodities. (2001). Tom 89, Rzym.
  • FAO fishery statistics. Commodities. (2005). Tom 97, Rzym.
  • Jagiełło M. (2003): Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia I Materiały 80.
  • Pawlak E. (2006): Analiza udziału ryb i przetworów rybnych w polskim handlu zagranicznym, Oeconomica, (artykuł w druku).
  • Rynek ryb, stan i perspektywy. (2004). Analizy Rynkowe, IERiGŻ, MRR, ARR, MRiRW, Warszawa.
  • Światowa produkcja łososia atlantyckiego. (2005). Magazyn Przemysłu Rybnego 3.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-c642fbf1-3676-4325-973c-19a39a3159af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.